วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน
เพื่อพัฒนากรมชลประทานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  1. พัฒนาตนเอง
  2. มีคุณธรรมและความเสมอภาค
  3. เห็นประโยชน์ส่วนรวม
  4. รักองค์กร
  5. การทำงานเป็นทีม
  6. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  8. ถ่ายทอดความรู้
 
ระบบการจัดการความรู้
ผู้บริหารการการจัดการความรู้
ทีมงานจัดการความรู้ KM Team ปี 51
ทีมงานจัดการความรู้ KM Team ปี 52
รายงานแผนจัดการความรู้และแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็น
แผนการจัดการความรู้
แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแผนการจัดการความรู้
แผนบริหารองค์ความรู้ปี 2548-2552
รายงานการประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2552
การบ่งชี้องค์ความรู้ที่จำเป็นและการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 / 52

หนังสือเวียนเกี่บวกับจัดการความรู้ของสำนักฯ
แจ้งความก้าวหน้าจัดการความรู้ครั้งที่ 1
การสำรวจและจัดเก็บความรู้ในความรู้ของสำนักฯ
การส่งเสริมกระบวนการกิจกรรมเรียนรู้
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้
การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานจัดการความรู้ ปี 2552
ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่างๆตามแผนการจัดการความรู้ปี 2552
 
คลังความรู้กลาง
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรม
สำนักอุทกวิทยาฯ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
สชป.1 จ.เชียงใหม่
สชป.2  จ.ลำปาง
สชป.3  จ.พิษณุโลก
สชป.4  จ.กำแพงเพชร
สชป.5  จ.อุดรธานี
สชป.6  จ.ขอนแก่น
สชป.7  จ.อุบลราชธานี
สชป.8  จ.นครราชสีมา
สชป.9  จ.ชลบุรี
สชป.10 จ.ลพบุรี
สชป.11 จ.นนทบุรี
สชป.12 จ.ชัยนาท
สชป.13 จ.กาญจนบุรี
สชป.14 จ.ประจวบขีรีขันธ์
สชป.15 จ.นครศรีธรรมราช
สชป.16 จ.สงขลา
สชป.17 จ.นราธิวาส
ขอเชิญใช้บริการข้อมูลและร่วมบริจากหนังสือได้ที่ทำการศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 17
ผลงานส่งเข้าประกวดประจำปี 2552
แสดงความคิดเห็น

Profile Views
สถิติผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2552
ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 17


 

 

กรมชลประทานสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2552

              นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะผู้บริหารจัดการความรู้(CKO) กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้เข้าร่วมกิจกรรมการสรุปบทเรียนกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ โรงแรม เมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552

              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมชลประทานได้จัดดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเลือกจัดการความรู้ 3 องค์ความรู้ ได้แก่
               1. องค์ความรู้ด้านกระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ในประเด็นการก่อสร้างโครงการ

               2. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา

               3. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

                                 

               โดยกรมชลประทาน มุ่งเน้นให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลความรู้ให้เป็นระบบ สะดวกในการสืบค้นต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย และนำไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรม ฯ จากการดำเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พศ. 2549 เป็นต้นมา กรมชลประทานนับเป็นหน่วยงานที่มีด้านการดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลคะแนนด้านการจัดการความรู้จากการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อยู่ในระดับดี

              กระบวนการสำคัญประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการด้านการจัดการความรู้กรมชลประทานก็คือ กระบวนการทบทวน สรุป บทเรียนเพื่อนำประสบการณ์ ทั้งในส่วนที่เป็นภาพความสำเร็จ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น           
                                                                                                               
                                         
            
  ในการนี้ ทีมงานจัดการความรู้ โดยความร่วมมือของส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน สรุปบทเรียนการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26
– 28 สิงหาคม 2552 เพื่อให้ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน และทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ ที่ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ได้ร่วมทบทวนกระบวนการตามแผนการจัดการความรู้ฯ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานในปีงบประมาณต่อไป


            อนึ่ง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นปีสุดท้ายตามแผนบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2548 - 2552 ทีมงานจัดการความรู้จึงถือโอกาสนี้ กำหนดให้มีการนำผลการสรุปบทเรียน มาเป็นข้อมูลในการประเมินตนเองตามกรอบการประเมิน
PMQA หมวดที่ 4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เพื่อพิจารณากำหนดร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ในช่วงปี พ.ศ. 2553- 2556 ต่อไป

                                                                            

การจัดนิทรรศการวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 108 ปี
ณ กรมชลประทานสามเสน
 

วันที่ 13 ก. ค. 2553

ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 17

เชิญทีมงานการจัดการความรู้ของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/ 53

 

 

 
 

การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ สำนักชลประทานที่ 17

สื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้

แจ้งผลการพิจารณาประกวดตามแผนการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2552

ขอส่งจดหมายข่าว

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่างๆตามแผนการจัดการความรู้ปี 2552

การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานจัดการความรู้ ปี 2552

แจ้งตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกฯ พ.ศ. 2551

ขอสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2552

 

 
 

3

ชุมชนนักปฏิบัติสำนักชลประทานที่ 17
การลงทะเบียนใช้งานชุมชนนักปฏิบัติ
เทคนิคการแนบไฟล์ แนบรูปภาพ ในชุมชนนักปฏิบัติ
เทคนิคการลดขนาดรูปภาพ เพื่อแนบในชุมชนนักปฏิบัติ


เรื่อง
ผู้จัดทำ
ไฟล์
สุธัญญ ฤทธิขาบ
ฝวศ.คบ.ลุ่มน้ำโก-ลก
สุธัญญ ฤทธิขาบ
ฝวศ.คบ.ลุ่มน้ำโก-ลก
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
ประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย
ผอ.คป.นราธิวาส
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1.การพัฒนาโค้งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ .PP , .PDF
มิตร บุญจันทร์
ฝจน.ชป.17
2. แผ่นพับคู่มือการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก
สุธัญญ ฤทธิขาบ
ฝวศ.คบ.ลุ่มน้ำโก-ลก
โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ และเตือนภัยลุ่มน้ำบางนรา .Pdf, Doc
โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา
สุธัญญ ฤทธิขาบ
ฝวศ.คบ.ลุ่มน้ำโก-ลก
มิตร บุญจันทร์
ฝจน.ชป.17
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วันที่ 16-18 มี.ค. 53 ณ ม.เกษตรศาสตร์
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศการป้องกันความพินาศที่ใกล้ชายฝั่ง วันที่ 1-2 ธ.ค. 2009 ณ โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
3. รายงานผลการอบรมตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรุ่นที่ 10 วันที่ 17-23 ม.ค. 2553 ณชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดการน้ำชลประทานและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
2. รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้ฟาร์มากังหันลม ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
3. รายงานจากระบบ GFMIS โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17

 

เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (มูโนะ)
สุธัญญ ฤทธิขาบ
ฝวศ.คบ.ลุ่มน้ำโก-ลก
2. โครงการศึกษาทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดการน้ำชลประทาน
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17

 

เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
2. แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ป่า
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การขอใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. การบริหารความเสี่ยง
อาภรณ์ ฆังคะจิตร
ฝบท.ชป.17
2. การบรรยายเรื่อง PMQA
อาภรณ์ ฆังคะจิตร
ฝบท.ชป.17
3. การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาภรณ์ ฆังคะจิตร
ฝบท.ชป.17
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
รินฤดี อนุศิษฎ์วิวัฒน์
จก.ชป17
2. เอกสารมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
รินฤดี อนุศิษฎ์วิวัฒน์
จก.ชป17
3.เอกสารมอบอำนาจให้ราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี
รินฤดี อนุศิษฎ์วิวัฒน์
จก.ชป17
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. ประหยัดน้ำมันตั้งแต่ก่อนขับ......จนดับเครื่อง
สุวัตร์ เสรีรัตนสกุล
ฝวก.ชป.17
2. การดูแลและรักษารถยนต์
สุวัตร์ เสรีรัตนสกุล
ฝวก.ชป.17
3. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ พ.ศ. 2547
วินัย มาลัยทอง
ผคก.ชป.17
เรื่อง
ผู้จัดทำ
ไฟล์
1. คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
2. ข้อหารือกรณีชื่องานที่ดำเนินการประกวดราคาไม่ตรงกับชื่อตามระบบ E - Budgetting
สมศักดิ์ สุวรรณรักษ์
พด.ชป17
3. กวดขันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
สมศักดิ์ สุวรรณรักษ์
พด.ชป17
เรื่อง
ผู้จัดทำ/ผู้ให้ข้อมูล
ไฟล์
1. พระราชกฤษฎีกาและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
2. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ชัชชัย หนูเจริญ
กพค.ชป.17
3. แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ปรพจำปี 2553
อาภรณ์ ฆังคะจิตร
ฝบท.ชป.17

  


เพลง พ่อหลวงของชลประทาน


ค้นหา :

 
   
     ออกแบบและพัฒนาโดย ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 17