หน้าแรก     หนังสือทั่วไป     วารสาร      จุลสาร      คู่มือ     รายงาน  
จำนวน 15 เล่ม
.

ชื่อ : คู่มือแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น ความรู้
เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการ
กัดเซาะ ชายฝั่ง สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง
ผู้แต่ง : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
. .

ชื่อ : คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้แต่ง : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อ : คู่มือการปฎิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2554 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้แต่ง : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
. .
ชื่อ : คู่มือเอกลักษณ์องค์กร กรมชลประทาน
ผู้แต่ง : กรมชลประทาน
ชื่อ : คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ผู้แต่ง : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
            กรมชลประทาน
. .
ชื่อ : คู่มีการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนัก
        นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
        ของประชาชน พ.ศ. 2548 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้แต่ง : ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ : คู่มือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
        ในกระบวนงานจัดหาน้ำ
ผู้แต่ง : กรมชลประทาน
. .
ชื่อ : คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
ผู้แต่ง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและ
กระบวนการยุติธรรม
ชื่อ : คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของ
        กรมชลประทาน
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
. .
ชื่อ : คู่มือการบริหารจัดการโครงการทาง
        วัฒนะรรมของภาคีเครือข่ายดำเนินงาน
        วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2551
ผู้แต่ง : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทาง
           วัฒนธรรม
ชื่อ : คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพ
        การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ
        พ.ศ. 2553
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
            ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
. .
ชื่อ : แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่า
ผู้แต่ง : ทีมข้ามสายงาน (Cross Functional
            Team)
ชื่อ : คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
        กรมชลประทาน
ผู้แต่ง : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
            กรมชลประทาน
. .
ชื่อ : การใช้งานและการใช้ประโยชน์ระบบ
       สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ผู้แต่ง : กรมชลประทาน
ชื่อ : คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทาน
        ขนาดกลาง
ผู้แต่ง : คณะทำงานจัดทำคู่มือในการดำเนินการ
            ก่อสร้างโครงการขนาดกลาง
. .
 
ศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จ.นราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2343 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ สำนักชลประทานที่ 17