หน้าแรก     หนังสือทั่วไป     วารสาร      จุลสาร      คู่มือ     รายงาน  
จำนวน 9 เล่ม
.
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
        ก.ค - ก.ย 54
เรื่อง : ในหลวงกับ ICT
ผู้แต่ง : ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 23
       เม.ย. - มิ.ย. 50
ผู้แต่ง : ส่วนเทศโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
. .
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ
        ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2550
ผู้แต่ง : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
           ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ
        ปีที่ 8 ฉบับที่ 26 เดื่อน ม.ค. - มี.ค. 2551
ผู้แต่ง : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
. .
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ
       ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย. - มี.ย. 2553
ผู้แต่ง : ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
เรื่อง : Green IT
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ
        ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. - ก.ย. 2553
ผู้แต่ง : ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
เรื่อง : Cloud Computing
. .
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22
        ม.ค. - มี.ค. 50
ผู้แต่ง : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
        ม.ค. - มี.ค. 54
เรื่อง : สวัสดีปีใหม่ 2554 เสียงตามสาย
ผู้แต่ง : ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
. .
ชื่อ : จุลสารสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
        เม.ย - มิ.ย 54
เรื่อง : การ Setup กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ต
ผู้แต่ง : ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
 
. .
 
ศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จ.นราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2343 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ สำนักชลประทานที่ 17