ดูกิจกรรมทั้งหมด  
 
เรื่อง :  กิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ KM RIO 17 No.1
วัน เวลา :  7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 (CKO) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ KM RIO 17 No.1 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 17 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่ายในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ นายธนกร สังข์เศรษฐ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และนางสาวรื่นฤดี ผลกล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
     
 
  up date 11-03-62 : 15.00  
.
คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17