ดูกิจกรรมทั้งหมด  
 
เรื่อง :  อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วัน เวลา :  23-25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.
รายละเอียด :  ทีมงานจัดการความรู้ KM Team สำนักงานชลประทานที่ 17 มี นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ประธานทีมงานจัดการความรู้ สชป.17) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดยมี ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติ และวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นางสาวดวงพร สินธุฉาย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองพัสดุ กรมชลประทาน และผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
 
     
  up date 29-01-61 : 10.05 AM 
.
คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17