"หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้
แต่ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้
แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ "                            พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                            ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529