ตารางแสดงประเภท วัตถุประสงค์ของกฏหมายที่เกี่ยวกับน้ำ
  ต้องการดูรายละเอียดของ พรบ. ทุกฉบับ คลิ้กที่นี่      
ลำดับ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับน้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ที่บังคับใช้ องค์กร
1               การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม               พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 เขตชลประทานที่ราษฎรได้จัดทำขึ้น              
พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เขตชลประทาน  
พ.ร.บ. คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 คัน คูน้ำ
พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121 ทางน้ำ คลอง คูน้ำ
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เขตโครงการจัดรูปที่ดิน   คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง  
2               การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม               พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เขตชลประทาน                  
พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เขตน้ำบาดาล
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 เขตการนิคมอุตสาหกรรม  
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510     เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, เขตแต่งแร่, และเขตโลหกรรม  
3           การใช้น้ำเพื่อการผลิตพลังงาน           พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เขตชลประทาน      
พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2511 เขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต   คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน พ.ศ. 2535 เขตพลังงาน   คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ  
4                                                 การใช้น้ำเพื่อการสาธารณูปโภค                                                 พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน พ.ศ. 2535 เขตการพลังงาน   คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ  
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 เขตเทศบาล เทศบาลตำบล. เมือง, นคร
พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2496 เขตสุขาภิบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล
พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 เขตการประปานครหลวง   คณะกรรมการการประปานครหลวง  
พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เขตการประปาส่วนภูมิภาค   คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เขตน้ำบาดาล คณะกรรมการน้ำบาดาล
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ร.บ. 2457 เขตหมูบ้าน, อำเภอ   คณะกรรมการหมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ  
พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2484 เขตแหล่งน้ำ, ทางระบายน้ำ -
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 เขตการนิคมอุตสาหกรรม   คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม- แห่งประเทศไทย
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เขตโครงการจัดรูปที่ดิน   คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง  
พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121 ทางน้ำ, ลำคลอง, ลำคู -
พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 เขตคลองประปา   -  
พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 เขตการชลประทานของราษฎร์   -  
พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ทางน้ำ, เขตชลประทาน   -  
พ.ร.บ. การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2496 เขตการพลังงาน   คณะกรรมการการพลังงานแห่งชาติ  
5 การใช้น้ำในการประมง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 แม่น้ำ, ลำคลอง -
6                               การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม                               พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 เขตเทศบาล เทศบาลตำบล, เมือง, นคร
พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2495 เขตสุขาภิบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล
พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481 น่านน้ำไทย, น่านน้ำประมง -
พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 น่านน้ำไทย, คลอง, แม่น้ำ, บึง อ่างเก็บน้ำ -  
พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 เขตการท่าเรือ   คณะกรรมการของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย
พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 น่านน้ำไทย, ทะเลหลวง    
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 เรื่องควบคุมการจอดเรือ แม่น้ำลำคลอง  
พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121 แม่น้ำ, ลำคลอง, ลำคู
พ.ร.บ. สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 แม่น้ำ  
พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เขตพื้นที่ชลประทาน  
7               การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ               พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เขตอุทยานแห่งชาติ   คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -  
พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เขตพื้นที่ชลประทาน   -  
8                                                   การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ำ                                                   พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เขตน้ำบาดาล คณะกรรมการน้ำบาดาล
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เขตโรงงาน -
พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 น่านน้ำไทย, คลอง, แม่น้ำ, บึง อ่างเก็บน้ำ -  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 เรื่องควบคุมการจอดเรือ แม่น้ำลำคลอง   -  
พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2484 เขตแหล่งน้ำ, ทางระบายน้ำ -
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 เขตการนิคมอุตสาหกรรม   คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121 ทางน้ำลำคลอง , ลำคู -
พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 เขตคลองประปา   -  
พ.ร.บ. สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 แม่น้ำ   - -
พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เขตพื้นที่ชลประทาน   -  
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เขตอุทยานแห่งชาติ   คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เขตป่าสงวน   -  
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -  
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510   เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม -