ตารางแสดงกฎหมายที่เกี่ยวกับทางน้ำ
  ต้องการดูรายละเอียดของ พรบ. ทุกฉบับ คลิ้กที่นี่      
ลำดับ กฎหมาย วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับน้ำ พื้นที่ที่บังคับใช้ เนื้อหาของกฎหมาย
1     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง,เทศบาลนคร) 1. ใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค เขตเทศบาล     ม.50,51,53,54,56    
2. ใช้น้ำเพื่อการคมนาคม
3. การใช้น้ำในครัวเรือน
2   พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ.2495 (คณะกรรมการสุขาภิบาล) 1. ใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค เขตสุขาภิบาล   ม.25  
2. ใช้น้ำเพื่อการคมนาคม
3 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518      
4       พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ) 1. การใช้น้ำในเขตอนุรักษ์ เขตอนุรักษ์และพื้นที่ ม.43,44,45,53,69,70,71,72,73,74
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำ     คุ้มครองสิ่งแวดล้อม     75,76,77    
5     พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (คณะกรรมการ การประปานครหลวง) 1. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค     เขตการประปานครหลวง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี, สมุทรปราการ ม.6,36,37,38,39,40,40ทวิ 41ทวิ  
6     พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 (คณะกรรมการการ ประปาส่วนภูมิภาค) 1. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค     พื้นที่ในเขตการประปา ส่วนภูมิภาค  
  ม.7,5,8  
7     พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (คณะกรรมการน้ำบาดาล)   1. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค เขตน้ำบาดาล     ม.6,7,16    
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำใน ภาคอุตสาหกรรม
8       พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (คณะกรรมการ หมู่บ้าน,คณะกรรมการตำบล, กรรมการอำเภอ) 1. ป้องกันอุทกภัยที่เกิดจากน้ำ หมู่บ้าน, อำเภอ       ม.27,116,117,118,121      
2. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค
3. การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  
9   พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535   1. การควบคุมมลพิษทางน้ำใน ภาคอุตสาหกรรม เขตโรงงาน   ม.8,7,10  
10       พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2511 (คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย) 1. การใช้น้ำเพื่อการผลิต พลังงาน     เขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต       ม.6,9,35,38,39      
11 พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481 1. การใช้น้ำในการคมนาคม น่านน้ำไทย, น่านน้ำประมง ม.7 ทวิ,9
12   พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 1. การใช้น้ำในการคมนาคม น่านน้ำไทย, คลอง, แม่น้ำ, บึง, อ่างเก็บน้ำ, ทะเลสาบ ม.68,80,96,97,99,117,119,119ทวิ 120,121,128,204,210
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำ
13   พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 1. การใช้น้ำในการคมนาคม   น่านน้ำไทย, ทะเลหลวง   ม.9  
14   ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 เรื่องควบคุมการจอดเรือ 1. การใช้น้ำในการคมนาคม แม่น้ำลำคลอง   ข้อ 3,7  
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำ
15     พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (คณะกรรมการของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย) 1. การใช้น้ำในการคมนาคม โดยเฉพาะการจราจรและการ ขนส่งในท้องที่เฉพาะ เขตการท่าเรือ     ม.9, ม(ฉ.2)    
16   พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (คณะกรรมการควบคุมอาคาร) 1. การใช้น้ำในครัวเรือน   เขตอาคารบ้านเรือน   ม.8(5), (6)  
17         พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2484         1. การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรน้ำ เขตแหล่งน้ำ, ทางระบายน้ำ         ม.25,26        
2. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค
3. การควบคุมมลพิษทางน้ำใน ภาคอุตสาหกรรม
18         พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535     1. การใช้ทรัพยากรน้ำ 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ       ประกาศบริเวณทางน้ำ, ทางน้ำจากอาคาร หรือยานพาหนะที่สาธารณะ, ทะเล, ทะเลสาบ, หาดทราย, ชายทะเล, อ่างเก็บน้ำ, แม่น้ำ, หนอง, คันคลอง, บึง ลำราง, คู, ท่อทะบายน้ำ ม.9,22,23,52,54,30,33,34,57        
19       พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 (คณะกรรม การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย) 1. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค เขตการนิคมอุตสาหกรรม       ม.6,10      
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำใน ภาคอุตสาหกรรม
3. การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม
20     พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 (คณะกรรมการจัดรูป ที่ดินกลาง) 1. การใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม เขตโครงการจัดรูปที่ดิน     ม.4,37,45,46,50,ทวิ    
2. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค  
21       พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121       1. การใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม ทางน้ำลำคลอง, ลำคู       ม.6,7,9,10,11      
2. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค
3. การใช้น้ำในทางคมนาคม
4. การควบคุมมลพิษทางน้ำ
22   พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 1. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค เขตคลองประปา   ม8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18  
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำ
23   พ.ร.บ. สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 1. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม แม่น้ำ   ม.4,5  
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำ
24   พ.ร.บ. คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505   1. การใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม   คัน, คูน้ำ   ม2,6,7,8,9,11,13,14,15,16,23,24 25,26
25               พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485             1. การใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม เขตพื้นที่ชลประทาน               ม.4,8ทวิ, 20,21,26,28,9,35,36ตรี,38,40              
2. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค
3. การควบคุมมลพิษทางน้ำใน ภาคอุตสาหกรรม
4. การใช้น้ำเพื่อการผลิตพลังงาน
5. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม
6. การควบคุมมลพิษทางน้ำโดย ทั่วไป
26   พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 1. การใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม เขตพื้นที่ชลประทาน ทางน้ำ, แหล่งน้ำ ที่ราษฎร์ได้จัดทำขึ้น ม.4,7,9,10ทวิ,10ตรี,12,13,14,16,21,11, 22,30,32,34,35,38,39,6
2. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค
27     พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (คณะกรรมการอุทยาน แห่งชาติ) 1. การใช้น้ำควบคุมมลพิษ เขตอุทยานแห่งชาติ     ม.15,16,6,24    
2. การใช้น้ำในเขตอนุรักษ์
3. การรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
28   พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 1. การรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เขตป่าสงวน   ม.6,14,31  
2. การใช้น้ำในเขตอนุรักษ์
29     พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535   1. การรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า     ม.33,38,54    
2. การใช้น้ำในเขตอนุรักษ์
3. การควบคุมมลพิษทางน้ำใน
30       พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490       1. การใช้น้ำเพื่อการประมง แม่น้ำ, ลำคลอง       ม.8,10,12,18,22      
2. การรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
3. การรักษาปริมาณน้ำ
4. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม
31     พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2490     1. การใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม   ม.62,63,67,68    
2. การควบคุมมลพิษในภาค อุตสาหกรรม
32     พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน พ.ศ. 2535   1. การใช้น้ำเพื่อการผลิตพลังงาน เขตการพลังงาน     ม.6,28    
2. การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภค