ตัวอย่างฝายยางในประเทศ

                             ฝายเชียงดาว