ตัวอย่างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศ
                             
ฝายรัตภูมิ
                              ฝายหนองหวาย
                              ฝายแม่กวง