กฏหมายทางด้านน้ำที่น่าสนใจ

2.ตารางแสดงกฎหมายที่เกี่ยวกับทางน้ำ
3. สนใจเอกสารประกาศทางน้ำชลประทาน ติดต่อ ฝ่ายผลประโยชน์ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน โทร. 0-2241-1037
 
**หมายเหตุ ข้อมูลจากเว็บไซด์วิทยาลัยการชลประทาน