ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านชลประทาน


เครื่องมือทางด้านการชลประทาน

- Tensiometer
- Current Meter
- Infiltrometer
- Staff Gate

 

การเรียกชื่อคลองชลประทาน
1. ยืนหันหน้าไปตามน้ำ
2. แยกซ้ายเรียก ซ้าย เช่น คลอง 1 ซ้าย , คลอง 2 ซ้าย
3. แยกขวาเรียก ขวา เช่น คลอง 1 ขวา , คลอง 2 ขวา
4. คลองซอย หรือ คู วิธีการเช่นเดียวกัน แต่ต้องบอกด้วยว่าแยกมาจากคลองไหน
5. คลองสายใหญ่จะไม่มีตัวย่อ


                              ตัวอย่างการเรียกชื่อคลอง


หัวงานของโครงการชลประทานและอาคารประกอบ
ประเภทของการชลประทานแบ่งตามลักษณะอิทธิพลที่ทำให้น้ำไหล
- การชลประทานระบบเหมืองฝาย
- การชลประทานสูบน้ำ
- สูบน้ำโดยแรงคน
- สูบน้ำโดยแรงสัตว์
- สูบน้ำโดยแรงน้ำ
- สูบน้ำโดยแรงลม
- สูบน้ำโดยเครื่องสูบน้ำ

ประเภทของการชลประทานแบ่งตามลักษณะของต้นน้ำที่รับน้ำมาใช้
- รับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
- รับน้ำจากแหล่งเก็บน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ
- รับน้ำจากบ่อน้ำธรรมดา
-รับน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ( สูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ รพช. )
- รับน้ำจากอุโมงค์น้ำ ( กก อิง น่าน )
ประเภทของการชลประทานแบ่งตามลักษณะของการส่งน้ำ
- ส่งน้ำตลอดเวลา
- ส่งน้ำแบบรอบเวร หรือหมุนเวียน
- ส่งน้ำแบบครั้งคราว
- ส่งน้ำตามความต้องการของพืช
- ประเภทของการชลประทานแบ่งตามวิธีการใช้น้ำ
- ใช้น้ำแบบบนผิวดิน
- ใช้น้ำแบบใต้ผิวดิน
- ใช้น้ำแบบฉีดฝอย
- ใช้น้ำแบบหยดน้ำ
ประเภทของการชลประทานแบ่งตามผลประโยชน์
- มีผลกำไร
- บรรเทาทุกข์