ตัวอย่างเขื่อนเก็บกักน้ำในประเทศ
                            
  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
                              เขื่อนภูมิพล
                              เขื่อนแก่งกระจาน
                              เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
                              เขื่อนกิ่วลม
                              เขื่อนลำปาว
                              เขื่อนลำตะคอง
                              เขื่อนสิริกิติ์