พืชและการใช้น้ำของพืช

การดูดน้ำจากดินของพืช
พืชโดยทั่วไปจะมีการดูดน้ำจากดินส่วนมากอยู่ที่ปลายราก หรือประมาณ 4 - 5 ซม. นับจากปลายรากขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า รากขน โดยจะดูดน้ำจากดินด้วยแรง Osmosis
ลักษณะที่พืชได้รับน้ำจากดิน
- น้ำไหลจากดินในบริเวณที่มีความชื้นมากกว้าไปสู่พื้นที่ที่แห้งกว่า
-รากจะเจริญเติบโต ขยายออกไปดูดน้ำจากพื้นที่ที่มีความชื้นมากกว่า

การใช้น้ำของพืช
ปริมาณการใช้น้ำของพืช Consumptive Use หรือ Evapotranspirationซึ่งประกอบไปด้วย
• ปริมาณน้ำที่พืชคายออกมาทางใบ ( Transpiration )
• ปริมาณน้ำที่ระเหยจากผิวดินรอบ ๆ ต้นพืช ( Evaporation )

การคายน้ำ คือ ขบวนการที่น้ำซึ่งพืชดูดไปจากดิน ไหลผ่านลำต้นไปสู่ใบ และสูญเสียไปในบรรยากาศ โดยออกทางรูใบ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
- รังสีแสงอาทิตย์
- อุณหภูมิ
- แสงแดด
- ความเร็วลม
- ฯลฯ

การระเหย เป็นการแพร่กระจายของน้ำในรูปไอน้ำ จากผิวน้ำสู่บรรยากาศ อัตราการระเหยจะขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวที่มีการระเหย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการระเหยในพื้นที่เพาะปลูกทั่วไป
- วิธีการให้น้ำแก่พืช
- ดิน
- พืชที่ปลูก
- วิธีการเพาะปลูก
องค์ประกอบที่มีผลต่อการใช้น้ำของพืช
1. สภาพภูมิอากาศรอบ ๆ ต้นพืช
2. ชนิดของพืช
3. ชนิดของดิน
4. องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ภูมิอากาศ , วิธีการให้น้ำ ฯลฯ