การส่งน้ำชลประทาน

 หมายถึง “การนำน้ำจากแหล่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำเพื่อเข้าพื้นที่เพาะปลูก” เพียงพอกับ…...
- ความต้องการน้ำของพืช
- ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
- เวลาการให้น้ำ
ระบบส่งน้ำ
ระบบส่งน้ำแบบทางน้ำเปิด หรือ คลองส่งน้ำ
คลองส่งน้ำสายใหญ่ (Main Canal)
- คลองสายแรกที่สร้างขึ้น รับน้ำจากแหล่งน้ำไปให้พื้นที่เพาะปลูก
- ปกติ ประกอบด้วย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
คลองส่งน้ำสายซอย (Lateral)
-สร้างแยกจากคลองสายใหญ่
- แนวคลองอยู่บนที่สูงกว่าเพื่อให้น้ำไหลโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก
- การจ่ายน้ำ โดยผ่านท่อส่งน้ำเข้านา (FTO)
คลองส่งน้ำสายแยกซอย (Sub-Lateral)
- แยกจากคลองซอย เพื่อไม่ให้คลองซอยยาวเกินไป
- แจกจ่ายน้ำทั่วถึงยิ่งขึ้น
- การจ่ายน้ำ โดยผ่านท่อส่งน้ำเข้านา (FTO)
คูส่งน้ำ (Farm Ditch)
- ทางน้ำเปิดขนาดเล็ก รับน้ำจาก FTO ส่งพื้นที่เพาะปลูก
- ควบคุมการจ่ายน้ำมีประสิทธิภาพ
อาคารควบคุมบังคับน้ำ (Regulator Structures)
- สะพานน้ำ (Flume)
- ท่อเขื่อม (Syphon หรือ Siphon)
- อาคารอัดน้ำ (Check)
- อาคารน้ำตก (Drop)
- รางเท ( Chutes )
- ประตูระบายทดน้ำปากคลอง ( Head Regulator )
- ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง(Check Gates)
- ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ (Tail Regulators , Tail Pipes)
- ประตูระบายปากคลองซอย(Distributary Head Regulators)
- ท่อลอด (Culvert)


คุณสมบัติของคลองส่งน้ำ
• คลองมีขนาดโตพอที่จะส่งน้ำได้ตามความต้องการ
• ระดับน้ำในคลองต้องสูงพอ
• ไม่มีการตื้นเขินหรือกัดเซาะในคลอง
• คลองส่งน้ำจะต้องไม่รั่วมาก


ระบบส่งน้ำแบบทางน้ำปิด หรือ ระบบท่อ

, อาศัยแรงดันที่จุดส่งน้ำเช่นเดียวกับระบบประปา
, ท่อส่งฝังในพื้นดิน มีท่อโผล่ขึ้นบริเวณหัวแปลงเพาะปลูก
, ไม่มีการสูญเสียน้ำ
, ไม่เสียพื้นที่เพาะปลูก
, ใช้สำหรับพืชให้ผลตอบแทนสูง

วิธีการส่งน้ำ

ส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)


- ส่งน้ำอัตราคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง
- หยุดเฉพาะช่วงฝนตก หรือ หลังฝนตกที่มีปริมาณน้ำเพียงพอ
- การออกแบบขนาดระบบส่งน้ำ ทำโดยหาความต้องการน้ำทั้งหมด (Gross Water Requirement) หารด้วยอายุพืช ซึ่งก็คือความต้องการน้ำเฉลี่ยตลอดฤดูกาล
ข้อด
-ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก
-ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก
-ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้
ข้อเสีย
-ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง
-ปัญหาเรื่องการแย่งน้ำ
-การจัดการมีปัญหา ถ้าเกิดวิกฤตน้ำต้นทุนขาดแคลนน้ำ
-ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง

ส่งน้ำตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ (Demand Method)


- ส่งตามคำขอ
- เกษตรกรสามารถวางแผนการส่งน้ำให้เหมาะกับพืชในเวลาและปริมาณที่พอเหมาะ
- เกษตรกรต้องมีความรู้ในหลักการชลประทาน มีผู้แนะนำที่ถูกต้อง
ข้อดี
- ผู้ใช้น้ำได้ประโยชน์สูงสุด
- ส่งเสริมการวางแผนการใช้น้ำ
ข้อเสีย
- ผู้บริหารโครงการต้องมีความเข้าใจในหลักการชลประทาน
- ต้องประสานงานกับผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด
- ต้องมีน้ำต้นทุนมากพอ
- ระบบโตกว่าระบบการส่งน้ำแบบอื่น ๆ
- เกษตรกรต้องเข้าใจหลักการส่งน้ำ และพืช

ส่งน้ำแบบหมุนเวียน (Rotational Method)

- ส่งน้ำตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หลักการ
- แบ่งพื้นที่ย่อยตามลำดับการส่งน้ำ
- คำนวณปริมาณน้ำตามความต้องการแต่ละแปลง
- กำหนดระยะเวลาที่แต่ละแปลงจะได้รับน้ำ
ข้อดี
- ส่งน้ำได้หลายระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ
- ส่งแบบมีแบบแผนและตรงกับความต้องการของพืช
- เกษตรกรรู้เวลาและพื้นที่ที่รับน้ำ ลดปัญหาการแย่งน้ำ
- กรณีขาดแคลนน้ำ เจ้าหน้าที่แกปัญหาง่ายเพราะทราบสภาพการเพาะปลูก
ข้อเสีย
- ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ
- เจ้าหน้าที่ต้องใกล้ชิดกับเกษตกร
- การคำนวณล่วงหน้าอาจคลาดเคลื่อน
- ระบบโตกว่าระบบส่งน้ำตลอดเวลา
- เกษตรกรต้องมีความรู้ทางด้านการใช้น้ำ