ตัวอย่างเขื่อนคอนกรีตในประเทศ
                             
เขื่อนกิ่วลม
                              เขื่อนภูมิพล
                              เขื่อนปัตตานี