D

daily flood peak

 • ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายวัน

dam

 • 1. ทำนบ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำมิให้ไหลผ่านหรือไหลข้ามอาคารไปได้
 • 2. เขื่อน : สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นขวางทางน้ำไหลในระหว่างช่องเขา เมื่อน้ำไม่สามารถไหลลงสู่พื้นที่ต่ำได้ ก็จะรวมตัวเป็นอ่างน้ำขึ้น
 • dam, arch

 • เขื่อนโค้ง : เขื่อนคอนกรีตหรือหินที่มีกำแพงด้านเหนือน้ำโค้ง เพื่อเพิ่มการต้านทานแรงดันของน้ำ โดยออกแบบให้ใช้น้ำหนักถ่วงของตัวเขื่อนและแรงลัพธ์กระทำต่อฐาน
 • dam, closure

 • ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเดิมเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำให้ไหลผ่านอาคารชลประทานที่สร้างขึ้นใหม่
 • dam, coffer

  • ทำนบชั่วคราว : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเป็นการชั่วคราว

  dam, detention

  • เขื่อนชะลอน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย

  dam, diversion

 • เขื่อนทดน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นขวางลำน้ำ มีบานควบคุมสำหรับยกระดับน้ำให้สูงขึ้น เพื่อผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำ หรือ เพื่อควบคุมน้ำให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
 • dam, earth

  • เขื่อนดิน : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยดินจากแหล่งยืน นำมาบดอัดแน่นเป็นตัวเขื่อนเรียกอีกอย่างว่า earthfill dam

  dam, gravity

 • เขื่อนกั้นน้ำที่ก่อสร้างจากวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น คอนกรีต เพื่อให้สามารถต้านทานแรงดันของน้ำได้ ด้วยน้ำหนักของตัวเขื่อนเองหากตัวเขื่อนมีรูปร่างโค้งไปทางด้านเหนือน้ำ ในลักษณะอาร์ค จะเรียกว่า gravity arch dam
 • dam, impounding

  • เขื่อนเก็บกักน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทาน การ ป้องกันอุทกภัย และ สาธารณูปโภค

  dam, rockfill

 • เขื่อนหินทิ้ง : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยหินอัดแน่นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปริมาณมากกว่า 50% ของวัสดุถมทั้งหมด และใช้วัสดุอื่นเป็นส่วนทึบน้ำ
 • dead storage

  • ความจุที่ไม่ใช้งาน : ดู storage, dead

  deep percolation

  • การซึมลึก : การไหลซึมของน้ำในดินที่ลึกเลยเขตรากพืช

  deep well

  • บ่อน้ำลึก : บ่อน้ำบาดาลซึ่งได้รับน้ำจากชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดิน

  deep well pump

  • ดู pump, deep well

  demonstration farm

 • ไร่นาสาธิต : ไร่นาที่รัฐหรือเกษตรกรเป็นเจ้าของจัดทำด้วยหลักการบางอย่าง อันมีผลแตกต่างจากไร่นาอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เกษตรในแถบนั้น ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นของจริง
 • depression

  • 1. แอ่ง : พื้นที่ซึ่งมีผิวหน้าต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง
 • 2. พายุดีเปรสชั่น : บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ มีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายวงก้นหอย พัดทวนเข็มนาฬิกาทางขั้วโลกเหนือ และพัดตามเข็มนาฬิกาทางขั้วโลกใต้ จัดเป็นพายุที่มีกำลังอ่อน ความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 61 กม.ต่อชั่วโมง
 • depression storage

  • ความจุของแอ่งน้ำ : ดู storage, depression

  depth of runoff

 • ความลึกของน้ำท่า : ปริมาณน้ำท่าที่แสดงหน่วยเป็นความลึก หาได้จากปริมาณน้ำท่าทั้งหมดในลุ่มน้ำ หารด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำ มีหน่วยเป็น มม.
 • desiltation

  • การขุดลอกตะกอน

  desiltation, manual

  • การขุดลอกตะกอนโดยใช้แรงคน

  desiltation, mechanized

  • การขุดลอกตะกอนโดยใช้เครื่องจักร

  detention storage

  • แอ่งเก็บน้ำชั่วคราว : ดู storage, detention

  diagonal weir

  • ฝายสันยาวทะแยงมุม : ดู weir diagonal

  diaphragm wall

  • ดู wall, diaphragm

  dike

  • คันกั้นน้ำ : คันดินซึ่งสร้างขึ้นเป็นแนวไปตามทางน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำบ่าเข้าไปท่วมพื้นที่

  dike, breaching

  • คันดินที่ยอมให้พังก่อนอาคารอื่น

  direct runoff

  • น้ำท่า : น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารทันทีหลังฝนตก

  discharge

 • อัตราการไหลของน้ำ : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดหนึ่งที่กำหนดของทางน้ำในหนึ่ง หน่วยเวลา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า rate of flow
 • discharge carrier

  • ทางชักน้ำ : ส่วนรับน้ำของทางระบายน้ำล้นจากทางเข้า เข้าไปสู่จุดที่ต้องการทิ้งน้ำ

  discharge hydrograph

  • กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำกับเวลา

  discharge, average mean monthly

  • ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายเดือนของเดือนใดเดือนหนึ่ง โดยได้มาจากค่าเฉลี่ยของปีที่ต่อเนื่องกันหลาย ๆ ปี

  dispersive soil

 • ดินกระจายตัว : ดินซึ่งประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียว ซึ่งเมื่อถูกกับน้ำแล้วกระจายตัวได้ง่าย และรวดเร็ว ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวชนิดไอออนที่มีโซเดียมสูง เมื่อเทียบกับปริมาณไอออนบวกทั้งหมด
 • distorted model

  • แบบจำลองผิดส่วน : ดู model, distorted

  distributary canal

  • คลองซอย : ดู canal, distributary

  distributor

 • อาคารจ่ายน้ำ : อาคารที่ทำหน้าที่จ่ายน้ำจากคลองส่งน้ำ โดยสามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแต่ละช่องของอาคารได้
 • distributor, Neyrpic

 • อาคารจ่ายน้ำแบบ Neyrpic : อาคารจ่ายน้ำแบบหนึ่ง มีช่องให้น้ำผ่านขนาดต่าง ๆ กันหลายช่อง ถ้าควบคุมระดับน้ำด้านเหนือน้ำของช่องเหล่านี้ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด ปริมาณน้งที่ผ่านช่องจะคงที่
 • ditch

  • คูน้ำ : ทางน้ำที่ขุดหรือถมขึ้นเป็นร่อง สำหรับแจกจ่ายน้ำหรือระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก

  ditcher

  • เครื่องจักรสำหรับขุดคูน้ำ

  diversification crop

 • การกระจายการผลิตพืช : การกระจายการผลิตพืชให้เกิดความหลากหลาย ทั้งชนิดและผลผลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการผันแปรของราคา หรือดินฟ้าอากาศ เรียกอีกอย่างว่า diversified cropping หรือ crop diversification
 • diversified cropping

  • การกระจายการผลิตพืช : ดู diversification crop

  diversion dam

  • เขื่อนทดน้ำ : ดู dam, diversion

  diversion tunnel

  • อุโมงค์ผันน้ำ : อุโมงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนทางเดินของน้ำ

  division box

  • อาคารแบ่งน้ำ : อาคารแบ่งน้ำในระบบแปลงนา

  downstream control

  • การควบคุมน้ำด้านท้ายน้ำ : การควบคุมปริมาณน้ำที่ผ่านอาคาร โดยใช้ระดับด้านท้ายน้ำเป็นตัวกำหนด

  dragline

  • รถขุด : เครื่องจักรกลใช้สำหรับขุดดิน แบบใช้บุ้งกี๋และลวดสลิง

  drain

  • ทางระบายน้ำ : ดู drainage channel

  drain, chimney

 • ทางระบายน้ำในแนวตั้ง : ทางระบายน้ำที่ทำจากวัสดุกรองซึ่งก่อสร้างในแนวตั้งอยู่ในตัวเขื่อนดิน เพื่อระบายน้ำที่ไหลซึมผ่านตัวเขื่อนดินให้ออกไปทางด้านท้ายน้ำ
 • drain, collector

 • คลองระบายน้ำสายซอย : คลองระบายน้ำซึ่งรับน้ำจากคูระบายน้ำย่อยหลาย ๆ สายแล้วระบายน้ำไปทิ้งคลองระบายน้ำสายใหญ่
 • drain, intercepting

 • ทางระบายน้ำแบบสกัดกั้น : ทางระบายน้ำ (ใต้ดินหรือบนผิวดิน) ซึ่งสร้างไว้ที่ขอบของพื้นที่ที่มีการป้องกันน้ำท่วม ทำหน้าที่ดักน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ที่สูงกว่าทั้งทางผิวดินและใต้ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปสู่พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมนั้น บางทีเรียก ว่า interception drain
 • drain, mole

 • ทางระบายน้ำแบบรูตุ่น : ทางระบายน้ำใต้ดินแบบชั่วคราว ทำขึ้นโดยการลากก้อนโลหะที่ม ลักษณะคล้ายลูกปืน เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ถึ 15 ซม. ผ่านไปในดินทำให้เกิดเป็นโพรงลึกจากผิวดินประมาณ 0.5 ถึง 1.20 เมตร ห่างกัน 1 ถึง 10 เมตร โพรงนี้จะเป็นทางระบายน้ำโดยไม่ต้องฝังท่อ เหมาะสำหรับดินเหนียว มีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี แต่ทำง่าย ค่าลงทุนต่ำ
 • drain, relief

 • ทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน : ทางระบายน้ำผิวดินหรือใต้ดิน ใช้ระบายน้ำอยอกจากดินที่อิ่มตัวและมีแรงดันน้ำมากเกินความจำเป็น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า seepage drain
 • drain, tail

  • คูระบายท้ายแปลง : ร่องหรือคูเล็ก ๆ สร้างไว้ที่ท้ายแปลงเพาะปลูก (ด้านที่มีระดับต่ำ) เพื่อระบายน้ำส่วนเกินในแปลงทิ้งไป

  drain, tile

  • ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยกระเบื้องดินเผา

  drain, toe

  • ทางระบายน้ำตีนเขื่อน : ทางระบายน้ำซึ่งสร้างขึ้นที่ตีนเขื่อนด้านท้ายน้ำ เพื่อเก็บสะสมน้ำที่รั่วซึมผ่านตัวเขื่อนระบายทิ้งไป

  drainage

 • การระบายน้ำ : วิธีการเคลื่อนย้ายหรือการกำจัดน้ำส่วนเกินจากผิวดิน หรือใต้ดินออกไปจากพื้นที่ โดยวิธีธรรมชาติหรือโดยจัดสร้างขึ้น
 • drainage area

  • พื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catchment

  drainage basin

  • พื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catchment

  drainage channel

  • ทางระบายน้ำ : ทางน้ำปิดหรือเปิด ตามธรรมชาติ หรือที่สร้างขึ้นเพื่อระบายน้ำส่วนเกินออก ไปจากพื้นที่

  drainage modulus

  • สัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริมาตรของน้ำท่าที่ระบายต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ ลิตร/วินาที/ไร่ หรือ ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ไร่

  drainage system

  • ระบบการระบายน้ำ : ประกอบด้วยคลองระบายน้ำสายใหญ่ สายซอยและแยกซอย รวมทั้งอาคารบังคับน้ำ

  drainage, agricultural

  • การระบายน้ำเพื่อการเกษตร : การระบายน้ำที่มีมากเกินความต้องการออกจากพื้นที่การเกษตร

  drainage, natural

  • การระบายน้ำตามธรรมชาติ : การระบายน้ำบนผิวดินออกจากพื้นที่โดยอาศัยสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น

  drainage, subsurface

  • การระบายน้ำใต้ดิน : การระบายน้ำใต้ดินส่วนเกินออกไป

  drainage, surface

  • การระบายน้ำผิวดิน : การระบายน้ำบนผิวดินที่ไม่ต้องการออกไป

  drawdown

 • ระดับน้ำลด : ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในคลองส่งน้ำ หรือในบ่อบาดาล ที่ลดลงจากเดิมเนื่องจากการใช้น้ำหรือการระบายน้ำทิ้งไป
 • drawdown, sudden

  • การลดน้ำแบบกะทันหัน : ดู suden drawdown

  drawing, asbuilt

 • แบบที่ก่อสร้างจริง : แบบแสดงรายละเอียดของอาคารภายหลังก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งบางส่วนอาจดัดแปลงแก้ไข ให้เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง เป็นแบบที่มีลักษณะถูกต้องตามที่ก่อสร้างจริง
 • drawing, construction

  • แบบก่อสร้าง : แบบแสดงรายละเอียดเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

  drawing, contract

  • แบบประกอบสัญญา : แบบที่ใช้ในการประกวดราคาก่อสร้าง

  drawing proveprinting

  • แบบพิสูจน์ : แบบที่พิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออนุมัติ

  drawing, shop

  • แบบแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วน แสดงถึงขั้นตอนการก่อสร้างในแต่ละส่วนของอาคาร

  drilling

  • การเจาะ : การเจาะดินหรือหิน เพื่อเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจสอบทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน

  drilling log

  • ตารางบันทึกข้อมูลการเจาะ : ดู boring log

  drip irrigation

  • การให้น้ำแบบน้ำหยด : ดู irrigation, drip

  drop

  • อาคารลดระดับน้ำ (น้ำตก) : อาคารชลประทานที่สร้างขึ้นเพื่อนำน้ำจากระดับสูงให้ไหลลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า

  drop, check

 • อาคารน้ำตกอัดน้ำหรือทดน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นในคลองส่งน้ำเพื่อยกระดับน้ำด้านเหนือน้ำให้สูงขึ้น และปล่อยให้น้ำตกลงไปสู่คลองด้านท้ายน้ำที่มีระดับต่ำกว่า
 • drop, inclined

  • อาคารน้ำตกเอียง : อาคารน้ำตกชนิดหนึ่ง เพื่อนำน้ำจากระดับสูงไหลตามลาดเทลงสู่ระดับต่ำกว่า

  drop, pipe

  • ท่อลดระดับน้ำ : ดู pipe drop

  drop, vertical

  • อาคารน้ำตก : อาคารลดระดับน้ำตกชนิดหนึ่ง ซึ่งน้ำจะไหลตกจากระดับหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่ง

  dry pack

  • การซ่อมแบบแห้ง : ส่วนผสมของซีเมนต์และทรายในอัตราส่วนเฉพาะที่ใช้ในการซ่อมงานคอนกรีต

  dry pitching

  • หินเรียง : การประดับหินให้เรียบร้อยเป็นหน้าเป็นแนว โดยปราศจากจากเชื้อประสานแต่อย่างใด

  duckbill weir

  • ฝายสันยาวรูปปากเป็ด : ดู weir, duckbill

  dump truck

  • รถบรรทุกเทท้าย

  duration curve

 • โค้งช่วงเวลา : เส้นโค้งความถี่สะสมที่แสดงเป็นร้อยละของช่วงเวลาที่กำหนดของปริมาณน้ำท่า ที่เท่ากับหรือมากกว่าที่ระบุ
 • duty of water

  • ชลภาระ : ปริมาณน้ำที่ส่งให้พื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา และต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

  dyke

  • คันกั้นน้ำ : ดู dike