วิสัยทัศน์ : " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายและศูนย์กลางเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน "


ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ

ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ
บันทึกข้อตกลง
เรื่อง
ไฟล์
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
  ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ระหว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
  ลุ่มน้ำปากพนัง
กฎหมายทั่วไป
เรื่อง
ไฟล์
  พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550
ด้านบริหารงานบุคคล
เรื่อง
ไฟล์
  พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
    การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
    การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
  พ.ศ.2551
  การจัดกลุ่มงานตำแหน่ง
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
  ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
  การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑
  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามบทเฉพาะกาล
  ของพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
   ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
       สรุปสาระสำคัญ กฏ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ หนังสือเวียน
    ที่ออกตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ด้านการเงิน
เรื่อง
ไฟล์
  ระเบียนหลักเกณฑ์อัตราค่าห้องและค่าอาหาร
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
   ของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
      หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย
   และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไป ราชการ
       ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
   และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
   ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
   ประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545
     พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523
      ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานว่าด้วยการเงินและการบัญชีของ
    กองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2552
ด้านพัสดุ
เรื่อง
ไฟล์
   มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
   มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
   พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
   การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น
      แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด
ุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
   ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
   แนวทางการปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (เม.ย. 52)
   ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( มี.ค.52)
ด้านงบประมาณ
เรื่อง
ไฟล์
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549
 การปรับปรุงการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
 ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์และ
 วิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ .2547
 หลักการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย
  หลักการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย
 (หนังสือเวียน ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548)
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547
ด้านเครื่องจักรกล
เรื่อง
ไฟล์
 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถทางราชการ
การประกันภัยรถราชการ
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2538 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ)
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ พ.ศ.2547
ด้านชลประทานและที่ราชพัสดุ
เรื่อง
ไฟล์
  พระราชบัญญัติ รักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก 121 (พ.ศ.2445)
     พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485
   พระราชบัญญัติคันและคูน้ำพ.ศ. 2505
   พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
   ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนฯพ.ศ.2550
   ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการบริการแผนที่และข้อมูลทาง พ.ศ.2552
      ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอและการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
   ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2546
   หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
   หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
   หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
     อัตราราคางานต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2553 ( มี ค 52 )
      ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
   ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
   กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้
      และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
      กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา    
    ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2)พ.ศ.2549
      ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
   วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551

กลับด้านบน