จิตอาสา คือ...

          แม้คำว่า เมตตา-กรุณา จะบัญญัติไว้ในพจนานุกรมมาเป็นเวลานานแล้ว แต่หลายคนก็เพิ่งจะสัมผัสถึงความหมายที่จริงแท้ของ จิตใจที่ต้องการให้ผู้อื่น
มีความสุข (เมตตา) และ การลงมือช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ (กรุณา) ก็เมื่อคลื่นยักษ์สินามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อราวห้าปีก่อน แม้ด้านมืดของเหตุการณ์
จะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่างมหาศาล แต่ด้านสว่างของเหตุการณ์ดังกล่าวกลับเผยให้หลายคนมีโอกาสได้รู้จักคำว่า “จิตอาสา” อัน
เกิดจากการไม่อาจทนเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ เมื่อน้ำทะเลลด สิ่งที่ไหลมาแทนที่คือน้ำใจ อาสาสมัครจำนวนมากต่างสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยอย่างแข็งขัน แม้จะต่างถิ่นฐาน ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ทว่าผู้เสียหายเหล่านั้นต่างมีจิตดวงเดียวกันคือ “จิตอาสา”
           พระไพศาล วิสาโล ได้ให้คำนิยามของคำว่า “ จิตอาสา ” ไว้ในหนังสือ เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดินว่า “จิตอาสาคือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และเห็น
น้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี”
           
กล่าวได้ว่า จิตอาสาหรือแห่งการเสียสละเปรียบเสมือนยาวิเศษ ที่ช่วยลดอาการของโรคเห็นแก่ตัว (selfish) อีกทั้งยังช่วยลดทอนตัวตนหรืออัตตาของ
คนเราลงได้เป็นอย่างดี


" เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน " : พระไพศาล วิสาโล
"การทำความดีนั้นจัดว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา นอกจากการให้ทานแล้วยังสามารถทำบุญได้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำประโยชน์แก่
ส่วนรวม คนไทยนั้นนิยมทำบุญในวาระสำคัญของชีวิต หรือวันสำคัญในทางศาสนา หากเรามาชักชวนกันทำความดีให้แก่ส่วนรวมในโอกาสดังกล่าว
นอกเหนือจากที่ทำตามประเพณีแล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่บ้านเมือง ความดีนั้นเปรียบเสมือนดอกไม้ในจิตใจของเรา หากเราทำความดี
คนเดียว ดอกไม้ก็เพียงแต่บานในใจเรา แต่เมื่อใดก็ตามที่เราพร้อมใจกันทำความดี ก็เท่ากับว่าดอกไม้ได้บานสะพรั่งไปทั้งประเทศ ไม่ต้องสงสัยเลย
ว่าเมื่อถึงเวลานั้น โลกและชีวิตนั้นจะสวยสดงดงามเพียงใด "
 

Comunication of Practice RID 14
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP สำนักชลประทานที่ 14