ที่มา : โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ทางสำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน เป็นประจำทุกเดือน
โดย ในแต่ละครั้งจะจัดที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักชลประทานที่ 14 และจะจัดเตรียม ของทำบุญ พร้อมทั้งดอกไม้ ธูป เทียน ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักที่มีวัน
คล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน มาทำบุญ โดยทางสำนักจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 3 รูปมาเพื่อให้ได้ทำบุญกัน และในปีงบประมาณ 2554 ทางสำนักฯ ได้มีนโยบาย
ให้ในบางเดือน มีการทำบุญนอกสถานที่ ตามวัดต่างๆ และมีการทัศนศึกษานอกสถานที่
         ดังนี้น ทางชุมชนคนทำเว็บไซต์จึงได้เ่ข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมทำบุญและทัศนศึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำข้อมูล รายละเอียด
ของแต่ละสถานที่ที่ไป มาทำเป็น สารคดี ภาพประทับใจ และข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นเว็บไซต์ต่อไป
 

Comunication of Practice RID 14
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP สำนักชลประทานที่ 14