วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "

 ระเบียบ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติ
 
ลำดับที่
พ.ศ. 2555
File downlaod
Post day
1
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1244/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
19/11/2555
2
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1247/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
19/11/2555
3
คำสั่งกรมชลประทานที่ 201/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
19/11/2555
4
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2555
22/10/2555
5
หนังสือที่ กกพ.3474/2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555
09/10/2555
6
หนังสือที่ กค 0410.2/ว.81 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
29/08/2555
7
หนังสือที่ ผอ.กพ. 8612/2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
24/08/2555
8
หนังสือที่ กกพ.2943/2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคากรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลา่เริ่มการเสนอราคา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
17/08/2555
9
หนังสือที่ นร 0704/ว104 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555
17/08/2555
10
หนังสือที่ สคก. 817/2555 เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งกรมชลประทานที่ ข.660/1/2555 และแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
14/08/2555
11
หนังสือที่ กค 0423.2/ว 294 เรื่อง อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
08/08/2555
12
หนังสือที่ งบ. 5919/2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เรื่อง สรุปหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 49 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
08/08/2555
13
หนังสือที่ ผอ.กพ. เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555
24/07/2555
14
หนังสือที่ กกพ.2443/2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 139 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
18/07/2555
15
หนังสือที่ กกพ.2443/2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 138 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
18/07/2555
16
หนังสือที่ สบค 2757/2555 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
16/07/2555
17
หนังสือที่ กง.ผง.526/2555 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
16/07/2555
18
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ให้โครงการชลประทาน พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555
03/07/2555
19
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 24/2555 เรื่อง การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
03/05/2555
20
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
03/05/2555
21
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
18/04/2555
22
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 148/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
18/04/2555
23
งบ 4811/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ลงวันที่ 29 มิิถุนายน 2555
04/07/2555
24
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรมชลประทาน ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2555
03/07/2555
25
หนังสือที่ กกพ 1134/2555 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 , หนังสือที่ ปข 0028/ ว 0009 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
02/05/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2554
File downlaod
Post day
1
คำสั่งกรมชลประทานที่ 249/2554 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
23/07/2555
2
หนังสือที่ กค 0406.4/ว 5 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
03/07/2555
3
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
05/07/2555
4
พรก.การปรับเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554
15/03/2555
5
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1094/2554 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554
05/04/2555
6
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1069/2554 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดี กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักชลประทาน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554
05/04/2555
7
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1068/2554 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554
05/04/2555
8
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1015/2554 เรื่อง การปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554(แทนคำสั่งกรมชลประทานที่ 251/2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ยกเลิก )
16/03/2555
9
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 880/2554 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
16/03/2555
10
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 634/2554 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า้ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 15 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
14/03/2555
11
หนังสือที่ สพบ. 12151 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจ้างประจำ  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
17/04/2555
12
บัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำของกรมชลประทานตามหนังสือ ที่ กค 0428/ว44/54 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554   
17/04/2555
13
ชื่อตำแหน่ง ไทย - อังกฤษ  และอักษรย่อในกรมชลประทาน/ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำเจ้าของเรื่อง ชื่อกอง/สำนัก ไทย-อังกฤษ / ชื่อตำแหน่ง อักษรย่อของผู้อำนวยการกอง/สำนัก และอักษรย่อของกอง/สำนัก
04/04/2555
14
หนังสือที่ นร 1008.1/ว 11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554
13/03/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2553
File downlaod
Post day
1
หนังสือ ที่ นร 0205/ว 84 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553
10/07/2555
2
คู่มือเอกลักษณ์องค์กร กรมชลประทาน (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน กันยายน 2553)
10/07/2555
3
หนังสือ ที่ งบ 1723/2553 เรื่อง ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553
05/07/2555
4
หนังสือที่ อ.120/2553 ระเบียบกรมชลประทานว่า ด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553
10/05/2555
5
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553
10/05/2555
6
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2553
02/05/2555
7
หนังสือที่ งบ.1820/2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำที่
เสียชีวิต จากการปฏิบัติงานในเขตที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่
อำเภอจะนะ อำเภอ นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ.2553 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553
02/05/2555
8
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 575/2553 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553
14/03/2555
9
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 82/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน ลงวันที่ 21 มกราคม 2553
13/03/2555
10
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 55/2553 เรื่อง มอบอำนาจในการรับรองความถูกต้องในทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ลงวันที่ 13 มกราคม 2553
13/03/2555
11
หนังสือที่ นร 0704/ว 47 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553
02/05/2554
12
หนังสือที่ กค 0428/ว 57 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553  
02/05/2555
13
ี่หนังสือที่ นร 1008/ว 14 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
25/04/2555
14
หนังสือที่ กค 0428/ว 38 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
25/04/2555
15
E สพบ.1202/2553 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553
04/04/2555
16
หนังสือที่ สพบ 7919 เรื่อง อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553   
27/02/2555
17
หนังสือที่ งบ.1725/2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553
08/12/2554
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2552
File downlaod
Post day
1
หนังสือที่ E กพศ.(9)20/2552 เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการจัดแผนงานเตรียมความพร้อมของฎีกาด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
13/11/2555
 
-ขั้นตอนการดำเนินการฎีกาด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
13/11/2555
2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552)
05/07/2555
3
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552)
05/07/2555
4
หนังสือที่ กค 0421.5/ว 64 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F กรณีการใช้เงินกู้เป็นค่าก่อสร้างสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
15/05/2555
 
-หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
15/05/2555
5
การแบ่งงานและหน้าที่ี่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17 (สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง)   
15/03/2555
6
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2552
05/07/2555
7
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 445/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (พนักงานราชการ) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552  
20/02/2555
8
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 275/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน (เกี่ยวกับการยกเลิกมอบอำนาจให้รองอธิบดี ในเรื่องการลงนามในบัตรประจำตัวของพนักงาน เพื่อความคล่องตัวจึงมอบให้ ผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้ลงนาม) ลงวัีนที่ 30 มีนาคม 2552
20/02/2555
9
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 35/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2552
10/02/2555
10
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 8/2552 เรื่อง การประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 มกราคม 2552
10/02/2555
11
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 254/2552 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 8/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2552 
10/01/2555
12
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2552
27/02/2555
13
หนังสือที่ สพบ.2224 เรื่อง แจ้งเวียนหลักการเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
08/12/2554
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2551
File downlaod
Post day
1
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธฺ์ 2551
02/05/2555
2
พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551   ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2551
15/03/2555
3
รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง
15/03/2555
4
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 298/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551
09/01/2555
5
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 322/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2555
06/01/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2550
File downlaod
Post day
1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2550)
05/07/2555
2
ระเบียบกรมชลประทานว่า ด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2550
20/02/2555
3
คำสั่งกรมชลประทานที่ 200/2550 เรื่อง มาตรการประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้า ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550
05/01/2555
4
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 167/2550 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
08/12/2554
5
หนังสือที่ กม.อบ.10/2550 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติในกรอบแบบ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550
13/12/2554
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2549
File downlaod
Post day
1
หนังสือที่ นร 0702/ว 47 เรื่อง ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549
26/04/2555
2
กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 เมษายน 2549
26/04/2555
3
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพ้สดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 
20/02/2555
4
หนังสือที่ กษ 03067/183/49 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน อธช. ลงวัีนที่ 29 มิถุนายน 2549
13/12/2554
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2548
File downlaod
Post day
1
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
02/07/2555
2
หนังสือที่ นร 0702/ว 114 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2548
13/12/2554
 
    -หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
13/12/2554
 
    -สาระสำคัญการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
13/12/2554
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2547
File downlaod
Post day
1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2547)
05/07/2555
2
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547
02/07/2555
3
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2547
23/04/2555
4
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 680/2547 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารบุุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี เกี่ยวกับการแต่งตั้ง /ย้าย /เลื่อนเงินเดือน /ลงโทษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
08/12/2554
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2546
File downlaod
Post day
1
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2550 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 
05/01/2555
2
หนังสือที่ 79/46 เรื่อง งานออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 (แนบคำสั่งกรมฯที่ ข.107/2/2546)
04/01/2555
3
หนังสือที่ สอน.438/2546 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ของกรมชลประทาน ภายหลังการถ่ายโอนภาระกิจฯ
04/01/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2545
File downlaod
Post day
1
กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545  ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2545
23/04/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2544
File downlaod
Post day
1
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการสื่อสารและโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
03/07/2555
2
สรุปสาระสำคัญระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น พ.ศ.2544
23/04/2555
3
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544
05/01/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2542
File downlaod
Post day
1
พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2542
15/03/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2539
File downlaod
Post day
1
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2539
05/07/2555
2
ระเบียบงานสารบรรณแก้ไข พ.ศ.2539
02/07/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2535
File downlaod
Post day
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพ้สดุ พ.ศ.2535 
20/02/2555
2
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2535
05/01/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2534
File downlaod
Post day
1
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ( รักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตำแหน่ง )
15/03/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2527
File downlaod
Post day
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2527
10/02/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2524
File downlaod
Post day
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524
22/10/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2519
File downlaod
Post day
1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2519
05/07/2555
       
ลำดับที่
พ.ศ. 2502
File downlaod
Post day
1
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 พ.ศ. 2515 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2502
05/01/2555