วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "
 

ปี 2559
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารทั่วไป
วันที่ 4 เมษายน 2559
 
 
 
 
 

ปี 2557 - ปี 2558
  

 
 
 
 
 
 
1. กิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และสร้างงาน
มัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
2. กิจกรรมศึกษาผลิตภัณฑ์ฟักข้าวเสริมสุขภาพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
3. กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดดอนคราม วันที่ 8 สิงหาคม 2557

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ปี 2556
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปี 2555