วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "
 


คู่มือการปฏิบัติงาน

ปี 2559

องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2559
 
องค์ความรู้ที่ 1 การศึกษาการให้น้ำแก่พืชใช้น้ำน้อย
Post day 28 สิงหาคม 2559
องค์ความรู้ที่ 2 โครงการระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม Post day 28 สิงหาคม 2559
 
     

ปี 2558

องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2558
 
องค์ความรู้ที่ 1 การแก้ไขปัญหาการส่งน้ำให้ถึงปลายคลองอย่างบูรณาการ Post day 22 กันยายน 2558
องค์ความรู้ที่ 2 การจัดการพื้นที่เพาะปลูกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Post day 01กันยายน 2558
 
   
องค์ความรู้ที่ 3 การบริหารจัดการน้ำในคลองส่งน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม Post day 01 กันยายน 2558
   
     

ปี 2557

ผลการวิจัยผลการศึกษาของสำนัก
 
การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของข้าวโพดฝักอ่อน Post day 28 สิงหาคม 2557    
     

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี
 
คู่มือ PowerPoint 2010 ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 Post day 10 กรกฎาคม 2557 คู่มือ AdobePhotoshop CS5 ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 Post day 10 กรกฎาคม 2557  
 
คู่มือการสร้างงานมัลติมีเดีย ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 Post day 10 กรกฎาคม 2557 คู่มือการสร้างงานมัลติมีเดียด้วย Ulead 11 ใช้ในการอบรม เชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 Post day 10 กรกฎาคม 2557  
     
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรมบริหาร
   
คู่มือหลักการสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน(มาตราส่วนต่างๆ) 24 กรกฎาคม 2557    
     

ปี 2556

ผลงานวิจัยสำนักชลประทานที่ 13
รายงานการศึกษา เรื่องประเมินผลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ในฤดูแล้ง ปี 2556 29 พฤศจิกายน 2556 รายงานการศึกษา เรื่องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและปริมาณการใช้น้ำของพืช อ้างอิงรอบ 10 ปี พ.ศ.2546-2555 จังหวัดกาญจนบุรี 29 พฤศจิกายน 2556  
     
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการน้ำ
   
คู่มือการบริหารจัดการน้ำชลประทานในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ฤดูแล้งปี 2556 เขตจัดรูปที่ดินสมบูรณ์แบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา 30 ตุลาคม 2556    

ปี 2555

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี
   
คู่มือการจัดการฐานข้อมูลอาคารชลประทาน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Google map 12 มิถุนายน 2555    
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานทั่วไป
คู่มือการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) สำหรักผู้ดูแลระบบ (Administrator) 2 พฤษภาคม 2555 คู่มือการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) สำหรักผู้ใช้งาน (USER) 2 พฤษภาคม 2555 คู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุงใหม่) 2 พฤษภาคม 2555
 
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบการเงิน2 พฤษภาคม 2555 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ EPP+ 2 พฤษภาคม 2555  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านงานก่อสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุมัติเปิดโครงการ
ก่อสร้าง 15 พฤษภาคม 2555
คู่มือการปฏิบัติงานการจดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ การชลประทาน 15 พฤษภาคม 2555 คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทที่ปรึกษา 15 พฤษภาคม 2555
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญา จ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง 3 พฤษภาคม 2555 คู่มือการปฏิับัติงานการส่งมอบงาน-รับมอบโครงการก่อสร้าง 3 พฤษภาคม 2555  
 


ปี 2554

   
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ โดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 9 พฤศจิกายน 2554    
     
     
     


 
 
 
ศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13
สำนักชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110