•   คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย ตามแผนการจัดการความรู้
ของสำนักงานชลประทานที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   •


คู่มือหลักการออกแบบระบบท่อส่งน้ำ
ชลประทานรับแรงดัน
คู่มือการสำรวจธรณีวิทยา
ฐานรากเขื่อน
คู่มือการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
บริเวณหัวงานมาตราส่วนต่างๆ
คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น
(Reconnaissance Study)
คู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
สำนักงานชลประทานที่ 13
คู่มือการจำหน่ายพัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 13
คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่าย
เดินทาง ไปราชการในประเทศ
สำนักงานชลประทานที่ 13
คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำหรับพนักงานราชการ
คู่มือเทคนิคการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 13
คู่มือการจัดทำแผนงานและ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางฯ
คู่มือการบริหารจัดการน้ำ
ของโครงการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556