•   ประชาสัมพันธ์ KM   •

 


• การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

• รายการต้นไม้ประจำจังหวัด ณ สวนไม้ดอกไม้หอมไทย

• เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพ
และทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

• ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง " ขอบอกกล่าว เล่าไว้ให้คิด " โดย ผคบ.นครชุม
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง หนังสือหลักราชการ โดย ผคบ.พนมทวน
• ที่ระลึก ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เขื่อนวชิราลงกรณ
• โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง

เพิ่มเติม »

•   แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   •

•  การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)   •

คู่มืองานสำรวจหา
แหล่งบ่อยืมดิน
คู่มือการจัดทำเว็บไซต์
คู่มือข้ันตอนการจัดทำงบประมาณ
เครื่องกว้านบานระบาย
คู่มือความปลอดภัยเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ำฉบับพกพา
คู่มือหลักการออกแบบระบบ
ท่อส่งน้ำชลประทานรับแรงดัน
คู่มือการตรวจสอบคุณภาพงาน
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
คู่มือการจัดทำรายงาน
การศึกษาเบื้องต้น
(Reconnaissance Stydy)
คู่มือการจำหน่ายพัสดุ
คู่มือการจัดทำแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(MTEF)
คู่มือการบริหาร
จัดการน้ำของโครงการ
การจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารสัญญา
ความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพรัอมพุไม้แดง
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม "คลิก"

•  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย ตามแผนการจัดการความรู้
ของสำนักงานชลประทานที่ 13   •

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

•   กิจกรรม KM  •


ประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การเตรียมความพร้อมทางอุทกภัยฯ
วันที่ 19 กันยายน 2561
Unit School การเขียน
หนังสือราชการฯ
วันที่ 18 กันยายน 2561
Unit School ความรู้เกี่ยวกับ
การพิจารณาโครงการฯ
วันที่ 06 กันยายน 2561
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองคู่มือฯ
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ประชุมสรุปบทเรียนการใช้งาน
ระบบสารบรรณฯ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม "คลิก"
 

•  ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 2562  •

 วิดีทัศน์ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562
1.นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่ 13
2.นายวิเชียร เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
3.นายนเรศวร์ วัฒนวงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
4.นายภราดา มีอำพล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

» ดูวีดีโอถอดความรู้ผู้เกษียณเพิ่มเติม คลิก «

•   จุลสาร   •


ปีที่ 2562 เล่มที่ 2
ปีที่ 2562 เล่มที่ 1
ปีที่ 2561 เล่มที่ 6
 
ดาวน์โหลดจุลสาร "คลิก"
 

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556