•   ประชาสัมพันธ์ KM   •

 
เอกสาร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ
เอกสาร เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
เอกสาร เรื่อง INFOGRAPHIC
เอกสาร เรื่อง การเพิ่มศักยภาพด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
เอกสาร เรื่อง Job Description

เอกสาร เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


เพิ่มเติม »

•   แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   •

•  การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)   •

การจัดทำ
Infographic
การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
ของตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
การใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยในการออกแบบ
การปรับปรุงฐานราก
ด้วยวิธีการอัดฉีดน้ำปูน
การปรับปรุงถนนคันคลองโดยใช้
Para Soil Cement
การปฏิบัติการเบิกจ่าย
พัสดุ
การจัดทำแผนงาน
และประมาณการฯ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้/การรายงานผลตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการฯ
การบริหารจัดการน้ำและการ
คำนวณน้ำผ่านอาคารชลประทาน
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับ พรบ.
ชลประทานหลวง พ.ศ.2485
(การรุกล้ำทางน้ำชลประทาน)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
และการแปรผล
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม "คลิก"

•  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย ตามแผนการจัดการความรู้
ของสำนักงานชลประทานที่ 13   •

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

•   กิจกรรม KM  •


การประชุมสรุปบทเรียน
หลักการเขียนหนังสือราชการ
การประชุมสรุปบทเรียน
การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
การประชุมสรุปบทเรียน
Job Description
การประชุมตรวจสอบ กลั่นกรอง
คู่มือการปฏิบัติ (Work Manual)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การเพิ่มประสิทธิภาพการขอใช้
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การเพิ่มศักยภาพด้านสวัสดิการ
รักษาพยาบาล"
 
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม "คลิก"
 

•   จุลสาร   •


ปีที่ 2563 เล่มที่ 5
ปีที่ 2563 เล่มที่ 4
ปีที่ 2563 เล่มที่ 3
 
ดาวน์โหลดจุลสาร "คลิก"
 

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556