•   ประชาสัมพันธ์ KM   •

 


 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ระดับฝ่าย ที่ 25/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
• องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

• แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
• เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการ
• เอกสารประกอบการประชุมคณะจัดการความรู้ครั้งที่1/2561
• เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประชุม
และจัดทำรายงานการประชุม

• เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(เก็บเอกสาร)

• เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(สารบรรณ)เพิ่มเติม »

•   แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   •

•  การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)   •

 

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2561

 

•  กิจกรรม KM  •

Mentoring (พี่สอนน้อง)


 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

       Cop (ชุมชนนักปฏิบัติ)


    

 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


    

 

» เพิ่มเติม «

       AAR (สรุปบทเรียน)


  

 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  •

ครั้งที่ 1/2560


 

              ครั้งที่ 1/2559


                  

      เพิ่มเติม »      

              ครั้งที่ 2/2559


                  

           

•   กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   •


•   โครงการชลประทานสมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
ณ วัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

•   เข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการใช้น้ำแก่เกษตรกร ทุกศูนย์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

•   โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   จุลสาร   •

              

                 ปีที่ 2561 เล่มที่ 3

                

                    

                ปีที่ 2561 เล่มที่ 2

               

                  ปีที่ 2561 เล่มที่ 1

» Download จุลสาร «

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556