โบว์แสดงความอาลัย

•   ประชาสัมพันธ์ KM   •

 


 

•  รายงานการประเมินผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 3

•  เอกสารประกอบการประชุมเพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้ วันที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น.


•   คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 13

•   หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ สบค.3768 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ขอแก้ไขการทบทวน ปรับปรุงคำสั่งด้านการจัดการความรู้ และการเสนอชื่อผู้แทนสำนัก/กอง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

•   การประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA 2016 ด้วยตนเอง
     รอบระยะเวลา 12 เดือน

•   หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบระยะเวลา 12 เดือน
     - หลักฐานของผลการดำเนินงานตามแผนฯ

•   รายงานการประชุม KM Buddy 2016 RIO13 & RIO14

•   หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดดาวน์โหลดคู่มือองค์ความรู้ 2 องค์ความรู้

เพิ่มเติม »

•   ภารกิจ/กิจกรรม/ข่าว สำนักงานชลประทานที่ 13   •

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารทั่วไป

•  ในวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 13 โดยฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 13 ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารทั่วไป"

เพิ่มเติม »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราว"

•  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ผู้บริหารการจัดการความรู้ ได้มอบหมายให้ นายไพศาล พงศ์นรภัทร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่ 13

เพิ่มเติม »

 

•   สรุปบทเรียนรู้   •

Mentoring (พี่สอนน้อง)


 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

                Cop (ชุมชนนักปฏิบัติ)


                  

 

            » กิจกรรม เพิ่มเติม «

                AAR (สรุปบทเรียน)


                  

 

             » กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   •

ครั้งที่ 1/2560


 

              ครั้งที่ 1/2559


                  

     เพิ่มเติม »      

              ครั้งที่ 2/2559


                  

           

•   กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   •


•   โครงการชลประทานสมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
ณ วัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

•   เข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการใช้น้ำแก่เกษตรกร ทุกศูนย์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

•   โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   จุลสาร   •

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

                    

                ปีที่ 1 เล่มที่ 2

               

                  ปีที่ 2 เล่มที่ 1

» Download จุลสาร «

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556