•   ประชาสัมพันธ์ KM   •

 


 

•  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
•  พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาแนวทางของหน่วยงาน
ที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Best Practice)

•  วิดิทัศน์ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ
•  ฟอร์ม คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรา
•  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปี 2560

•  ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ(ฝ่ายบริหาร)
•  หนังสือเรียน ผส.บค. ส่งแนวทาง/วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ สชป13/434/2560 ลว. 15 พ.ค. 2560

เพิ่มเติม »

•   แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   •

 

•  กิจกรรม KM  •

Mentoring (พี่สอนน้อง)


 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

       Cop (ชุมชนนักปฏิบัติ)


    

 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


    

 

 

       AAR (สรุปบทเรียน)


  

 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  •

ครั้งที่ 1/2560


 

              ครั้งที่ 1/2559


                  

      เพิ่มเติม »      

              ครั้งที่ 2/2559


                  

           

•   กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   •


•   โครงการชลประทานสมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
ณ วัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

•   เข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการใช้น้ำแก่เกษตรกร ทุกศูนย์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

•   โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   จุลสาร   •

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

                    

                ปีที่ 1 เล่มที่ 2

               

                  ปีที่ 2 เล่มที่ 1

» Download จุลสาร «

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556