โบว์แสดงความอาลัย

•   ประชาสัมพันธ์ KM   •

 


 

•  หนังสือเรียน ผส.บค. ส่งแนวทาง/วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ สชป13/434/2560 ลว. 15 พ.ค. 2560
•  แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (KM Action Plan 2017) สำนักงานชลประทานที่ 13
•  แบบฟอร์ม 1 การวิเคราะห์กระบวนงานของสำนัก/กอง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย สำนักงานชลประทานที่ 13
•  แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) สำนักงานชลประทานที่ 13
•  รายงานการประเมินผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 3
•  เอกสารประกอบการประชุมเพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้ วันที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น.

•   คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 13

เพิ่มเติม »

•   แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   •

 

•   สรุปบทเรียนรู้   •

Mentoring (พี่สอนน้อง)


 

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

                Cop (ชุมชนนักปฏิบัติ)


                  

 

            » กิจกรรม เพิ่มเติม «

                AAR (สรุปบทเรียน)


                  

 

             » กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   •

ครั้งที่ 1/2560


 

              ครั้งที่ 1/2559


                  

     เพิ่มเติม »      

              ครั้งที่ 2/2559


                  

           

•   กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   •


•   โครงการชลประทานสมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
ณ วัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

•   เข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการใช้น้ำแก่เกษตรกร ทุกศูนย์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

•   โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

» กิจกรรม เพิ่มเติม «

•   จุลสาร   •

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

                    

                ปีที่ 1 เล่มที่ 2

               

                  ปีที่ 2 เล่มที่ 1

» Download จุลสาร «

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556