•   ประชาสัมพันธ์ KM   •

 


• เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ
วันที่ 20-03-62

• เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ครั้งที่ 1/2562
• รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคูคลองบริเวณพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน

• เอกสารประกอบการประชุมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office หรือ
CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team
หรือ KM Team) ที่ 38/2561 ลว.22 พ.ย. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ระดับฝ่าย ที่ 39/2561 ลว.23 พ.ย. 2561
หนังสือรายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561


เพิ่มเติม »

•   แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   •

•  การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)   •

 

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนกันยายน 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน (Unit School)

สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2561

•  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย ตามแผนการจัดการความรู้
ของสำนักงานชลประทานที่ 13   •

- คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

•   กิจกรรม KM  •


ประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การเตรียมความพร้อมทางอุทกภัยฯ
วันที่ 19 กันยายน 2561
Unit School การเขียน
หนังสือราชการฯ
วันที่ 18 กันยายน 2561
Unit School ความรู้เกี่ยวกับ
การพิจารณาโครงการฯ
วันที่ 06 กันยายน 2561
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองคู่มือฯ
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ประชุมสรุปบทเรียนการใช้งาน
ระบบสารบรรณฯ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม "คลิก"
 

•   จุลสาร   •


ปีที่ 2561 เล่มที่ 6
ปีที่ 2561 เล่มที่ 5
ปีที่ 2561 เล่มที่ 4
 
ดาวน์โหลดจุลสาร "คลิก"
 

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556