วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "

•  กิจกรรม KM  •

       
       
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
วันที่ 5 เมษายน 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 25 มกราคม 2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
วันที่ 19 มกราคม 2560
กิจกรรมการจัดการความรู้
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออหนังสือรับรองภาษี
ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 29 เมษายน 2559
bulletประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน
bulletทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13 ได้จัดกิจกรรม
และปรับปรุงบำรุงรักษา ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
KM Day 2015 และ KM Buddy
วันที่ 24 มีนาคม 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
   
bulletอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เพื่อให้
bulletทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13 และกองพัสดุ
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
กรมชลประทาน ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจปัญหา
และบรรเทาภัยจากน้ำ วันที่ 5 สิงหาคม 2558
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
   
bulletประชุมชี้แจ้งการวัดปริมาณน้ำ ผ่านเครื่องกังหันน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
bulletทีมงานจัดการความรู้ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป และส่วนบริหารจัดการน้ำ
เขื่อนแม่กลอง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
และบำรุงรักษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานราชการ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
   
ปี 2559
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารทั่วไป
วันที่ 4 เมษายน 2559
 
ปี 2557 - ปี 2558
  
 
 
 
 
 
 
1. กิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และสร้างงาน
มัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
2. กิจกรรมศึกษาผลิตภัณฑ์ฟักข้าวเสริมสุขภาพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
3. กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดดอนคราม วันที่ 8 สิงหาคม 2557
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
ปี 2556