วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "
 
สำนักงานชลประทานที่ 13 ปี 2559
bullet
 
 
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
   
   
สำนักงานชลประทานที่ 13 ปี 2558
bullet
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer
  หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ
  KM Team) (คำสั่งสำนักชลประทานที่ 13 ที่ 22/2557 สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม
  พ.ศ. 2557) ครั้งที่ 2
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
   
   
   
   
   
   
   
สำนักชลประทานที่ 13 ปี 2557
   
bullet
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer
  หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ
  KM Team) (คำสั่งสำนักชลประทานที่ 13 ที่ 22/2557 สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม
  พ.ศ. 2557) ครั้งที่ 2
bullet
bullet
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer
  หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ
  KM Team) (คำสั่งสำนักชลประทานที่ 13 ที่ 3/2557 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม
  พ.ศ. 2557) ครั้งที่ 1
bullet
โครงสร้างทีมงานจัดการความรู้ KM Team ครั้งที่ 1
bullet
การประชุมการจัดการความรู้
bullet
bullet
bullet
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้
bullet
หลักฐานของผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้
bullet
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ KMA 2014
   
   
more