วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "

bulletหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
bulletหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือ (Work Manual) ระดังฝ่าย ครั้งที่ 2-2561
bullet
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ระดับฝ่าย ที่ 25/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

bullet
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
bullet
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
bullet
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการ
bulletเอกสารประกอบการประชุมคณะจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2561
bullet
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

bullet
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เก็บเอกสาร)

bullet
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สารบรรณ)

bullet
หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ สบค.3786 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ขอแก้ไขการทบทวน
ปรับปรุงคำสั่งด้านการจัดการความรู้ และการเสนอชื่อผู้แทนสำนัก/กอง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู็
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

bulletการประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA 2016 ด้วยตนเอง รอบระยะเวลา 12 เดือน
bulletหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบระยะเวลา 12 เดือน
- หลักฐานของผลการดำเนินงานตามแผนฯ
bulletรายงานการประชุม KM Buddy 2016 RIO13&RIO14
bulletหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดดาวน์โหลดคู่มือองค์ความรู้ 2 องค์ความรู้
bullet
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Buddy 2016

bullet
หนังสือขอเชิญ
ร่วมลงนามถวายพระพร และกิจกรรม KM Day 2016
bullet
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ สชป.13 รอบ 9 เดือน

- แผนการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน
bullet
คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.13 ที่ 30/2559 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2559 (แก้ไข)

bullet
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ สชป.13 รอบ 6 เดือน

bullet
ฟอร์มสำหรับจัดทำภารกิจ/กิจกรรม/ข่าว เพื่อการจัดการความรู้

bullet
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ทีมงาน ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ที่ 2/2559 ลว. 26 มค. 59

bullet
แผนการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

bulletการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน
bullet
เอกสารอบรมและคู่มือการบันทึกระบบ BIS สำหรับศูนย์ต้นทุน (12 ต.ค. 58)

bullet
กำหนดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์ความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ (KM Day 2015 และ KM Buddy)
bulletขอเชิญร่วมกิจกรรม KM Day 2015
bullet
รายงานการประเมินผลการจัดการความรู้ (KMA 2015) รอบระยะเวลา 9 เดือน (ต.ค.57 - มิ.ย.58)
- หนังสือที่ ผชช.ชป.13/6.02/2558 ลว. 20 ก.ค. 58
- รายงานผลการประเมินผลการจัดการความรู้
bulletแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดผลงาน หน่วยงานและบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
bullet
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับทีมงานจัดการความรู้ จัดประชุม สรุปบทเรียน ซักซ้อมความเข้าใจปัญหาและอุปสรรค ด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง

bulletคำสั่งสำนักแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แก้ไข)
bulletหนังสือขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletคำสั่งสำนักแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletหนังสือแก้ไขแบบฟอร์มการส่งข้อมูลองค์ความรู้
bulletหนังสือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 13 ประจำปี 2558

bulletสำนักชลประทานที่ 13 จะจัดงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ ลานชมวิว เทศบาลตำบลท่าม่วง
- หนังสือขอเชิญร่วมงานเกษียณ

bulletสำนักชลประทานที่ 13 จะจัดงาน KM Day 2014 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโรงอาหาร สำนักชลประทานที่ 13

bullet
แจ้งกำหนดการตรวจประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

bullet
ขอปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายศูนย์ความรู้กลาง ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน - 14 กันยายน 2557

bullet
กิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และมัลติมีเดีย ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13 จำนวน 76 คน 3 หลักสูตร

bullet
ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้(KMA)ระดับสำนัก/กอง(สำนักชลประทานที่ 13 อยู่ในอันดับสูงสุด 5 อันดับแรก)หนังสือที่ สบค.5049 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556
-file.pdf(6578)
-file.pdf(6578.1)
-file.pdf(6578.2)
-file.pdf(6578.3)

bullet
ขอส่งรายงานการประชุมการชี้แจงเกณฑ์การประกวดผลงาน หน่วยงานและบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (RID INNOVATION 2013)

bullet
ขยายเวลาการรับสมัครผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (RID INNOVATION 2013)

bullet
เกณฑ์การประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (KM AWARD 2013)

bullet
ฟอร์มแบบเสนอผลงาน (RID INNOVATION 2013)

bullet
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

bullet
ผลการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (KM AWARD 2012)

bullet
ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) ระดับสำนัก/กอง

bullet
ตัวอย่างการออกเลขหนังสือราชการ สำนักชลประทานที่ 13

bullet
หนังสือที่ สบค.๔๐๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ KM ARR 2012

bullet
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับงานด้านการชลประทาน

bullet
การตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet
หนังสือที่ สบค.๒๙๗๗/๒๕๕๕ เรื่อง การประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
bulletขอขอบคุณในความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ำจืด
bulletขอขอบคุณการร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวัน KM Day 2012
bulletขอแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการสัมมนา
bulletตัวชี้วัดการจัดการความรู้ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
bulletขอความร่วมมือทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ร่วมดำเนินกิจกรรม KM Day 2012
bulletเกณฑ์การประกวดโครงการ KM Award 2011
bulletหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ
bulletขอเชิญประชุมทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้
bulletขอเชิญร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
bulletการวิจัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletเกณฑ์การประกวดผลงานหน่วยงาน
bulletขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
bulletขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2555
bulletรายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2555
bulletแจ้งยืนยันรายชื่อคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
bulletขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย์สารสนเทศครั้งที่ 2/2555
bulletการทำเวทีนิทรรศการเสมือน KM  RID  VIRTUAL  DOME  2012
bulletขออนุมัติจัด "กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
bulletหนังสือถึงการไฟฟ้า ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวัน KM Day 2012
bulletหนังสือถึงประมง ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ำจืด และขอยืมตู้ปล่อยพันธุ์ปลาพร้อมรงชู๊ต
bulletรายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
bulletเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)ครั้งที่ 2
bulletที่ E สบค.๒๑๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การรับรางวัลการจัดการความรู้กรมชลประทาน (KM AWARD 2011) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
bulletที่ E สบค.๒๐๗๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การดำเนินการกิจกรรม KM Day 2012
bulletรูปแบบส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 13
bulletคำสั่งสำนักชลประทานที่ ๑๓ ที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
bulletเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2012)
bulletคำสั่งสำนักชลประทานที่ ๑๓ ที่ ๓๖/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)