วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "
 

 

  ผลการประเมินตนเอง KMA 2016    
   
bullet
bullet
 
       


         หมวด 1 การนำองค์กร


         หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์


         หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


         หมวด 4 การวิเคราะห์และจัดการความรู้


         หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล


         หมวด 6 การจัดการกระบนการ