วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "

 

       
  การประชุม / อบรม สชป 13    
       
       


   


        ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบการออกใบรับรองเงินเดือนฯ


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เอกสารประกอบการบรรยาย
- นำเสนอการออกใบรับรองเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างชั่วคราวได้รับจากส่วนราชการเมื่อ
  ถึงแก่ความตาย

- กรณีลูกจ้างชั่วคราวตายเนื่องมาจากการทำงานจะ
  ได้รับอะไรบ้างจากประกันสังคม


   


   


   


            ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารทั่วไป"


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
เอกสารประกอบการบรรยาย
- การแก้ไขสัญญา และการคืนหลักประกันสัญญา
- แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึก
  อบรม

- การจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรง
  ตำแหน่ง

- การพิมพ์หนังสือราชการ