วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "
 
 
     
เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ สชป.13 ครั้งที่ 2/2560
     
 
             คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง กรมชลประทาน ดาวน์โหลด คลิก
             แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สชป.13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KM Action Plan 2017) ดาวน์โหลด คลิก
             แบบฟอร์ม 1 การวิเคราะห์กระบวนงานของสำนัก/กอง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย ดาวน์โหลดตามสังกัด
                 ฝ่ายบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด คลิก
                 ส่วนแผนงาน ดาวน์โหลด คลิก
                 ส่วนวิศวกรรม ดาวน์โหลด คลิก
                 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ดาวน์โหลด คลิก
                 ส่วนเครื่องจักรกล ดาวน์โหลด คลิก
                 โครงการชลประทาน (4 โครงการ) ดาวน์โหลด คลิก
                 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (11 โครงการ) ดาวน์โหลด คลิก
                 โครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิก
             ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ดาวน์โหลด คลิก
             แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ดาวน์โหลด คลิก
             ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ดาวน์โหลด คลิก
 
         เอกสารเพิ่มเติม
             คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manaul) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กรมชลประทาน ดาวน์โหลด คลิก
             แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กรมชลประทาน ดาวน์โหลด คลิก