วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "
 
กิจกรรมสรุปบทเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประชุมสรุปบทเรียนผลงานดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558