สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 

 
   >> รายการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน
  
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน
1
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
   ข้อมูลโดย :: นายธานี อนันต์สวัสดิ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6 โทร. 08 1825 7625  [18 ตุลาคม 2554]
2
น้ำหมักชีวภาพกับงานชลประทาน ***
   ข้อมูลโดย :: โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักชลประทานที่ 11  [27 กันยายน 2553]
3
โครงการเกษตรอินทรีย์ ***
   ข้อมูลโดย :: นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักชลประทานที่ 11  [27 กันยายน 2553]
4
กิจกรรมการมีส่วนร่วม "โครงการรวมใจภักรักษ์น้ำ ชลประทาน"***
 
   ข้อมูลโดย :: นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักชลประทานที่ 11  [27 กันยายน 2553]
5
การนำภาพถ่าย Ortho สีมาประยุกต์ใช้ในงานสำรวจ
   ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [3 กันยายน 2553]
6
การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 108
   ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [31 สิงหาคม 2553]
7
โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางหลวง-เชียงราก
   ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2553]
8
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับการจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
   ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักชลประทานที่ 11  [15 กรกฎาคม 2553]
9
รณรงค์ให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยผักตบชวา
   ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ 11  [15 กรกฎาคม 2553]
10
การคำนวนเบื้องต้นเพื่อกำหนดความยาวเข็มพืดเหล็ก สำหรับงานป้องกันบ่อก่อสร้าง
   ข้อมูลโดย :: โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 11  [10 มิถุนายน 2553]
11
การพัฒนาระบบโทรมาตร ของ สำนักชลประทานที่ 11
   ข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [5 มิถุนายน 2553]
12
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่องานชลประทาน
   
ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ  สำนักชลประทานที่ 11 [5 มิถุนายน 2553]
13
โครงการนำร่อง รณรงค์การใช้หลอดผอมใหม่ T5 ในสำนักชลประทานที่ 11 เพื่อลดโลกร้อน
   ข้อมูลโดย :: คณะทำงานส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 11  [20 พฤษภาคม 2553]
14
งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองมหาชัย
   ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [29 มีนาคม 2553]
15
โครงการร่วมใจภักรักษ์น้ำ ชลประทาน***
   ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักชลประทานที่11  [29 มีนาคม 2553]
16
การแก้ไขปัญหาผลกระทบการระบายน้ำกับการเพาะเลี้ยงหอยแครงชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วม
   ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักชลประทานที่11  [29 มีนาคม 2553]
17
การจัดทำภาพตัดขวาง และจำแนกชั้นดินในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 11
   ข้อมูลโดย :: นายธีระวุฒิ ศิลปะคุปต์ และคณะ  [30 กันยายน 2552]
18
การปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม VHF/FM
   ข้อมูลโดย :: ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 11  [30 กันยายน 2552]
19
การวิเคราะห์และประเมินผลการแก้ปัญหาน้ำท่วมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา
   ข้อมูลโดย :: ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 11  [30 กันยายน 2552]
20
ระบบเครือข่ายโทรมาตร และการป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
   ข้อมูลโดย :: ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 11  [30 กันยายน 2552]
21
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แก้มลิง
    ข้อมูลโดย :: ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 11  [30 กันยายน 2552]
22
โครงการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ตำบลนพรัตน์
    ข้อมูลโดย :: นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูล และคณะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักชลประทานที่ 11  [30 กันยายน 2552]
23
กิจกรรมการมีส่วนร่วม "โครงการรวมใจภักรักษ์น้ำ ชลประทาน"
    ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักชลประทานที่ 11  [30 กันยายน 2552]
24
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่ทางน้ำชลประทาน"
  ข้อมูลโดย :: นายพรชัย ส้อตระกูล นิติกร สำนักชลประทานที่ 11  [30 กันยายน 2552]
25
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปัญหาการบุกรุกหรือรุกล้ำที่ราชพัสดุ"
   ข้อมูลโดย :: นายพรชัย ส้อตระกูล นิติกร สำนักชลประทานที่ 11  [29 กันยายน 2552]
26
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การระวังแนวเขตหรือชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ และทางน้ำชลประทาน"
    ข้อมูลโดย :: นายพรชัย ส้อตระกูล นิติกร สำนักชลประทานที่ 11  [29 มิถุนายน 2552]
27
การบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในลุ่มเจ้าพระยา
    ข้อมูลโดย :: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [29 มิถุนายน 2552]
28
ความรู้ที่จำเป็นสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักชลประทานที่ 11
    ข้อมูลโดย :: นายสกลธ์ นวลมีชื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ  [29 กันยายน 2552]
29
กระบวนการดำเนินการจัดหาที่ดิน
   ข้อมูลโดย :: นายจุฑามิตร ใจสมุทร และนางเนื้อน้อง เจริญทรง ฝ่ายจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานที่ 11  [29 กันยายน 2552]
30
แผนป้องกันน้ำท่วม และบรรเทาอุทกภัยฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานคร
    ข้อมูลโดย :: นายมนตรี มณีวงษ์  [29 กันยายน 2552]
31
การรับ-ส่งเอกสาร ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์
   โดย งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [29 กันยายน 2552]
32
ความรู้ด้านสำรวจ และรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลโดย :: ฝ่ายสำรวจจัดทำแผนที่ทางพื้นดิน สำนักชลประทานที่ 11  [29 มิถุนายน 2552]
33
การบริหารจัดการน้ำพื้นที่่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก
    ข้อมูลโดย :: ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [29 มิถุนายน 2552]
     
[ อ่านทั้งหมด ]