สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 

 
   >> วิดีโอสื่อประสมต่าง ๆ
  
  :: Video ::
 
ตามรอย ปตร.คลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [4 ตุลาคม 2553]
  ตอนที่ 1 : แนวพระราชดำริ
  ตอนที่ 2 : การบริหารจัดการน้ำ
  ตอนที่ 3 : การปฏิบัติงาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย [1 สิงหาคม 2553]
บันทึกเทปอาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด เรื่อง ม.ล.ชูชาติ กำภู กับการพัฒนาการชลประทาน [2 กรกฏาคม 2553]
รายการสยามตามรอยพ่อ ตอน ปฏิบัติการต้านอุทกภัย [30 มิถุนายน 2553]
1 ในพระราชดำริ ตอน แก้วิกฤตน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา [30 มิถุนายน 2553]
เกษตรผสมผสาน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [30 มิถุนายน 2553]
   
   
 :: Audio ::
 
คุณหญิงโฉมศรี กำภู เล่าเรื่อง หลวงพ่อปัญญา-ม.ล.ชูชาติ กับกำเนิดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ [30 มิถุนายน 2553]
สัมภาษณ์ นายชัยนรินทร์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.11 เรื่อง โครงการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [30 มิถุนายน 2553]