สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 
 
   >> ผลงานวิจัย -ผลการศึกษา
 
  ::  ผลงานวิจัย-ผลการศึกษา  
  ความตระหนักขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อปัญหาคุณภาพน้ำ ศึกษาในกรณีส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตอนล่างแม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของผลงาน :: นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2554
File Download ::
 
  การวิเคราะห์การเปิดตลาดแรงงานเสรีของประเทศไทย สิงคโปร์ และบรูไน ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เจ้าของผลงาน :: นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2554
File Download ::