สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 

 

     
       
     ปีงบประมาณ 2559     
       

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 6/2559

     เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ทีมงานจัดการความรู้
           (Knowledge Management Team หรือ KM Team) และคณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 24/2559

     เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Teamwork) ของสำนักงานชลประทานที่ 11

   
   
       
     ปีงบประมาณ 2558     
       
 

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 15/2557

     เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้
           (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

 

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 21/2557

     เรื่อง แต่งตั้งทีมงานย่อยจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 11

 

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 21.1/2557

     เรื่อง แต่งตั้งทีมงานย่อยจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 11 (เพิ่มเติม)

       
     ปีงบประมาณ 2557      
       
 

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 15/2557

     เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้
           (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

       
     ปีงบประมาณ 2556      
       
 

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 34/2555

     เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้
           (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

       
     ปีงบประมาณ 2555      
       
 

คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11  ที่ 11/2555

     เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้
           (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักชลประทานที่ 11

     
     ปีงบประมาณ 2554      
       
 

KM 11/12/54  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้เพิ่มเติม

 

 1. คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 4/2553

     เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้
           (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

       
       นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ผู้บริหารการจัดการความรู้ และ
      ประธานทีมงานจัดการความรู้
       
 

 2. คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 17/2553

     เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้   ประกอบด้วยคณะทำงานจำนวน 5 คณะ ดังนี้
       
  คณะทำงานบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานคณะทำงาน
  คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร ประธานคณะทำงาน
  คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ประธานคณะทำงาน
  คณะทำงานด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ประธานคณะทำงาน
  คณะทำงานส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ประธานคณะทำงาน
       
 

 3. คำสั่งทีมจัดการความรู้ ที่ KM 11/28/2553

     เรื่อง ขอให้แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ของโครงการ

       
  3.1  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ที่ 019/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.2  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ที่ 003/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.3  คำสั่งโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 11 ที่ 11/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.4  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ที่ 91/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.5  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ที่ 018/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.6  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ที่ 234/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.7  คำสั่งโครงการชลประทานปทุมธานี สำนักชลประทานที่ 11 ที่ 33/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.8  คำสั่งโครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักชลประทานที่ 11 ที่ 11/2553 
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.9  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ที่ 9.1/2553
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.10  คำสั่งโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 11 ที่ 4/2553
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.11  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ที่ 009/2553
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
  3.12  คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน ที่ 12/2553
              เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)