สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 

 
   >> บัญชีความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก
 
 |  ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก  |  คู่มือการปฏิบัติงาน / กระบวนการทำงาน |  คู่มือการปฏิบัติงาน
   ด้านบริหารบุคคล
1
การขอพระราชทานเพลิง
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [8 สิงหาคม 2554]
2
การขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [8 สิงหาคม 2554]
3
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [8 สิงหาคม 2554]
4
ชื่อตำแหน่งจำแนกตามภารกิจ
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [8 สิงหาคม 2554]
5
สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [8 สิงหาคม 2554]
6
การบันทึก เพิ่มเติม แก้ไขประวัติข้าราชการ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [20 กรกฎาคม 2553]
7
การประเมินสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]
8
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]
9
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]
10
สรุประเบียบการลาที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำควรทราบ และถือปฏิบัติ  
ข้อมูลโดย : คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
11
สรุประเบียบการลาของพนักงานราชการ  
ข้อมูลโดย : คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
12
สรุประเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลโดย : คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
   
   ด้านงานธุรการ
1
การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [19 กรกฎาคม 2553]
2
การเขียนส่วนเนื้อหาของหนังสือโต้ตอบ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [19 กรกฎาคม 2553]
3
หลักการเขียนที่ดี
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11   [19 กรกฎาคม 2553]
4
ลักษณะและรูปแบบของบันทึกเสนอ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11   [19 กรกฎาคม 2553]
5
การรับส่งเอกสารด้วยระะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงใหม่ ปี 2553
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]
   
   ด้านการเงินและบัญชี
1
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [13 มิถุนายน 2553]
2
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [13 มิถุนายน 2553]
3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [13 มิถุนายน 2553]
4
การเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [13 มิถุนายน 2553]
5
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [13 มิถุนายน 2553]
6
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [13 มิถุนายน 2553]
7
หลักฐานประกอบการยืมเงินทดรองราชการ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]
8
บำเน็จ บำนาญ บำเน็จตกทอด
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]
9
สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]
   
   ด้านงานพัสดุ
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
     - ข้อ 71 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
     - ข้อ 72 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
     - ข้อ 73 หน้าที่ของผู้ควบคุม
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [16 มิถุนายน 2553]
2
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [11 มิถุนายน 2553]