สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 







 
   >> ผลงานทางวิชาการ
 
  ::  ผลงานทางวิชาการภายใน   ::  ผลงานทางวิชาการภายนอก  
  การการวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำแล้งและฤดูน้ำหลาก ของทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก (พ.ศ. 2560)
เจ้าของผลงาน :: นายสมัย ธรรมสัตย์ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน :: พ.ศ. 2562
File Download ::
 
  การบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก พ.ศ.2554
เจ้าของผลงาน :: นายสมัย ธรรมสัตย์ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน :: พ.ศ. 2562
File Download ::
 
  การวางแผนก่อสร้างประตูระบาย และสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เจ้าของผลงาน :: นายณัฐพงศ์ ศิริโภค นายช่างชลประทานอาวุโส
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน :: พ.ศ. 2554
File Download ::
 
  งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ใหญ่ ต.บางไผ่ใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เจ้าของผลงาน :: นายณัฐพงศ์ ศิริโภค นายช่างชลประทานอาวุโส
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2554
File Download ::
 
  รายงานการพิจารณาเบื้องต้นพื้นโครงการประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำที่ 12 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  รายงานการพิจารณาเบื้องต้นพื้นที่ปิดล้อมคลองอำแพง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  การน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล
เจ้าของผลงาน :: นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 และคณะ
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  โครงการปรับปรุงสภาพลำน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง และอ่าวไทย
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ รังสิตใต้และคลองด่าน
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักงานชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::