สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   >> องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้  เรื่องเล่า  ชุมชนนักปฏิบัติ และอื่น ๆ
  
ชื่อรายการ
ปี 2555
   
 
   
   หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
        - ขอตวามร่วมมือร่วมกิจกรรม KM Day (ขอเชิญเป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมถอดความรู้ วัน KM Day 2012)
        - ขอตวามร่วมมือร่วมกิจกรรม KM Day (ขอเชิญร่วมกิจกรรมถอดความรู้ วัน KM Day 2012)
   
   บทสัมภาษณ์องค์ความรู้
   
 
นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11
บทสัมภาษณ์ เรื่อง " ยุทธศาสตร์รับมือน้องน้ำ "
 
 
 
 การถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
 
นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
ถอดความรู้ :: นางอรทัย  พิรุณสาร
 
ถอดความรู้ :: นายชวลิต  เหล่าเรืองโรจน์
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักชลประทานที่ 11
 
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
File Download ::
 
File Download ::
     
 
   
   
 
ถอดความรู้ :: นายสันติ  สวัสดิศานต์
 
ถอดความรู้ :: นายประณต  วรรณรัตน์
 
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
 
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี
 
File Download ::
 
File Download ::
       
 
 
   
   
 
ถอดความรู้ :: นายศิริชัย  โชติกเสถียร
 
ถอดความรู้ :: นายจุมพล  รักษาศรัย
 
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
 
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโครงกาชลประทานสมุทรปราการ
 
File Download ::
 
File Download ::
       
 
 
       
   
ปี 2554
   
   หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
       - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก ฯ และถอดบทเรียนจากผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2554
       - ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก ฯ และถอดบทเรียนจากผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2554
       - ขออนุมัติจัดโครงการประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก ฯ และถอดบทเรียนจากผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2554
       - ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2554