สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 
   
    สรุปบทเรียน/รายงานการประชุมการจัดการความรู้  สำนักชลประทานที่ 11
 
รายการสรุปบทเรียน/รายงานการประชุมปี 2558
ครั้งที่ 9/58
 รายงานการประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9/58)
    วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  
ครั้งที่ 8/58
 รายงานการประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8/58)
    วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/58
 รายงานการประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7/58)
    วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/58
 รายงานการประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6/58)
    วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/58
 รายงานการประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/58)
    วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 12:00 น. ณ ห้องศูนยประสานและ์ติดตามสถานการณ์น้ำ  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/58
 รายงานการประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/58)
    วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/58
 รายงานการประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/58)
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/58
 การประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/58)
    วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/58
 การประชุม (ทีมย่อยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/58)
    วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักชลประทานที่ 11
   หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุม