สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 
   
    แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  สำนักชลประทานที่ 11
       
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559    
     
 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2559
 
     
  แบบฟอร์มที่ 1 :: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
  แบบฟอร์มที่ 2 :: แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
     
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
       
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558    
   
 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2558
 
     
  แบบฟอร์มที่ 1 :: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
  แบบฟอร์มที่ 2 :: แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
     
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1
       
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557    
     
 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2557
 
     
  แบบฟอร์มที่ 1 :: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
  แบบฟอร์มที่ 2 :: แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
     
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1
     
     
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556    
     
 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2556
 
     
  แบบฟอร์มที่ 1 :: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
  แบบฟอร์มที่ 2 :: แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
     
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1
     
       
   ผลการประเมินการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2555
   ผลการประเมินการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2555
     
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555    
     
 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2555
 
     
  แบบฟอร์มที่ 1 :: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
  แบบฟอร์มที่ 2 :: แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     
  รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554    
     
 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2554
 
       
  แบบฟอร์มที่ 1 :: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
  แบบฟอร์มที่ 2 :: แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
       
         องค์ความรู้ที่ 1 :: โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโทรมาตร สชป.11  
                             การพัฒนาระบบเครือข่ายโทรมาตร สชป.11  
                             แนวทางพัฒนาระบบโทรมาตร สชป.11  
                          รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโทรมาตร สชป.11 [30 มิย.54]  
       
         องค์ความรู้ที่ 2 :: โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส  
                          รายงานความก้าวหน้าโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส  [30 มิย.54]  
       
 
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
       
  สพบ. 5060 เรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับสำนัก/กอง  
  ฝงจ.11/อ.140/2554 เรื่องขอส่งแผนการจัดการควารู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2554  
       
     
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553    
       
 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปี 2553
 
       
  แบบฟอร์มที่ 1 :: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
  แบบฟอร์มที่ 2 :: แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
         องค์ความรู้ที่ 1 :: โครงการนำร่องบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดำริ  
       
       
 
  แผนหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น (KM AWARD 2010) สำนักชลประทานที่ 11 ประจำปี 2553