สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 

 
   >> สื่อการเรียนรู้ (สื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน/องค์ความรู้) / สื่อเผยแพร่
  
สื่อเผยแพร่
การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11  
สรุปบทเรียน การดำเนินการการจัดการตวามรู้  สำนักชลประทานที่ 11 ปี 2552-2554  
ฉลองครบรอบ 2 ปีศูนย์อาหาร สำนักชลประทานที่ 11  
การสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานปี 2552  
ลัดโพธิ์ ลือนามแห่งความสำเร็จด้วยพระบารมี
 
ลัดโพธิ์ ลือนามแห่งความสำเร็จด้วยพระบารมี 
   
ข้อมูลโดย :: โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ
  สำนักชลประทานที่ 11
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11
   
   
แนะนำสำนักชลประทานที่ 11
 
แนะนำสำนักชลประทานที่ 11 
   
ข้อมูลโดย :: งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  สำนักชลประทานที่ 11
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11
   
   
โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-สนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-สนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
   
ข้อมูลโดย :: โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
  สำนักชลประทานที่ 11
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11
   
   
โครงการระบายน้ำ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
 
โครงการระบายน้ำ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 
   
ข้อมูลโดย :: สำนักโครงการขนาดใหญ่
  กรมชลประทาน
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11