สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   >> รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 
   คู่มือการปฏิบัติงานสายงานภารกิจหลัก    คู่มือการปฏิบัติงานสายงานภารกิจสนับสนุน
 
ลำดับที่
รายการคู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจหลัก
1
คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
2
คู่มือการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
3
คู่มือการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกาศทางน้ำชลประทาน มาตรา 5
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
4
คู่มือการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกาศทางน้ำชลประทาน มาตรา 8
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
5
คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
6
คู่มือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยม
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
7
คู่มือการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินคุูณภาพน้ำ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
8
คู่มือการดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
9
คู่มือการรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
10
คู่มือการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
11
คู่มือการประสานงานดำเนินการด้านวางแผน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
12
คู่มือการพิจารณาเบื้องต้นและการบริหารจัดการโครงการในเขต สชป.11
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
13
คู่มือการทดสอบคุณสมบัติดินลูกรัง
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
14
คู่มือการทดสอบคุณสมบัติหินคลุก
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
15
คู่มือหลักการตรวจสอบแผนที่งานชลประทาน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
16
คู่มือกระบวนการออกแบบอาคารชลประทานในเขต สชป. 11
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
17
คู่มือแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
18
คู่มือการจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
19
คู่มือการตรวจสอบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
20
คู่มือการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและงบประมาณ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
21
คู่มือการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านแผนงาน และงบประมาณ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
22
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวางโครงการ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
23
คู่มือการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
24
คู่มือการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
25
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสภาพอาคาร
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
26
คู่มือการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
27
คู่มือการจัดทำแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
28
คู่มือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจัดสรรน้ำ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
29
คู่มือการปกครองดูแลบำรุงรักษาและใช้ที่ราชพัสดุ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [14 กันยายน 2561]   
30
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในสระพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.2559)
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [2 มิถุนายน 2561]   
31
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
32
คู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
33
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานอาสาสมัครชลประทาน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
34
คู่มือการปฏิบัติงานการออกแบบอาคารชลประทานบนฐานรากเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนมาก
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
35
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
36
คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
37
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหาจัดการน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
38
คู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบคุณสมดินธรรมดา
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
39
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดจัดทำแผนการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
40
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดแผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
41
คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [8 กันยายน 2560]   
42
คู่มือการปฏิบัติงานการตอบข้อชี้แจงในระบบการจัดการข้อร้องเรียน [ปก-ขั้นตอน 1-4] [Flowchart-ขั้นตอน 5-7]
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [11 สิงหาคม 2560]   
43
คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
44
คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
45
คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
46
คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation)  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
47
คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Study)  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
48
คู่มือการคำนวณฝนใช้การ (Effective Rain Fall)  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
49
คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
50
คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
51
คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Rule Curves)  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
52
คู่มือการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
53
คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
54
คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
55
คู่มือการคำนวนปริมาณฝนอาคารชลประทาน  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
56
คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทาน และการสอบเทียบอาคาร  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
57
คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน (Irrigation Efficiency)  
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
58
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน   
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [21 มกราคม 2560]   
59
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ    
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [16 มกราคม 2560]   
60
การตรวจสอบสภาพบานระบายและเครื่องกว้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์    
กลั่นกรองข้อมูลโดย :: คณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11  [16 มกราคม 2560]   
61
เอกสารแนะนำการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ    
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [18 พฤศจิกายน 2555]
คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(PBMS)    
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [19 กันยายน 2554]
63
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านวางโครงการ    
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2554]
64
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านปรับปรุงและบำรุงรักษาทาง    
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2554]

คู่มือปฏิบัติการส่วนวิศวกรรมและธรณี
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2554]

       1. คู่มือการปฏิบัติการวางหมุด
       2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจกันเขต
       3. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจปฐพีกลศาสตร์
       4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และกระบวนการสำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยา

       5. คู่มือปฏิบัติงานส่วนสำรวจทำแผนที่ทางภาพถ่า
       6. คู่มือการปฏิบัติงานหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ก่อสร้าง พื้นดิน

66

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านการออกแบบ    
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2554]

       1. กระบวนการออกแบบหัวงาน และอาคารประกอบ
       2. กระบวนการออกแบบระบบชลประทาน และอาคารประกอบ
       3. กระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา และอาคารประกอบ

67
คู่มือจัดสรรน้ำ    
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2554]
คู่มืองานก่อสร้าง    
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2554]

       1. การส่งมอบ - รับมอบ โครงการก่อสร้าง
       2. การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง
       3. การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง
       4. การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

69
คู่มือการกำกับดูแล การระบายน้ำคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน    
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [20 สิงหาคม 2554]
70
คู่มือแนวทางการจัดทำประมาณการ และแบบฟอร์มรายการคำนวณ คู่มือการจัดทำประมาณการ แบบฟอร์มรายการคำนวน
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [23 เมษายน 2553]
71
คู่มือการบันทึกข้อมูล E-Form สำหรับระบบงาน PFMS-SP2 E-Form  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [23 เมษายน 2553]