สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 

 
   >> บัญชีความรู้ตามภารกิจหลักของสำนัก
     
 |  ความรู้ตามภารกิจหลักของสำนัก  |  คู่มือการปฏิบัติงาน / กระบวนการทำงาน  
   ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1
งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
2
อาคารบังคับน้ำคลองโรงปูน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
3
อาคารบังคับน้ำคลองตาล้อม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
   
   ด้านการบริหารจัดการน้ำ
1
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2553 สำนักชลประทานที่ 11
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [30 มิถุนายน 2553]
2
เทคโนโลยีเพื่อความเหมาะสมกับการชลประทาน (อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด)
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [2 กรกฏาคม 2553]
3
บริหารจัดการน้ำในเขต กทม. และปริมณฑล (อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด)
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [2 กรกฏาคม 2553]
4
โครงการก่อสร้างพิพิธภัฑ์เครื่องจักรกล กรมชลประทาน อนุสรณ์ แด่ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
5
งานปรับปรุงพื้นลานรอบพระอุโบสถและกำแพงแก้ว วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
6
งานปรับปรุงพื้นอาคารจอดรถยนต์หลวงภายในเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลโดย :: นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
7
โครงการก่อสร้าง ปตร. คลองบางอีแก้ว ตำบลคลองเขื่อน กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
8
โครงการก่อสร้าง ทรบ. กลางคลองบางอ่าง ตำบลบางตลาด กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านวิศวกรรมบริหารร สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
9
การพิจารณาเบื้องต้นโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลอง ระบายน้ำที่ 12 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
   
   ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
1
แก้มลิงตามแนวพระราชดำริ (อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด)
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [2 กรกฏาคม 2553]
2
งานก่อสร้างประตูระับายน้ำและประตูเรือสัญจรกลางคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน2553]
3
งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
4
โครงการระบายน้ำฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์
ข้อมูลโดย ::นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
5
การพิจารณาเบื้องต้นพื้นที่ปิดล้อมคลองอำแพง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ปี พ.ศ.2552)
ข้อมูลโดย ::คณะทำงานด้านวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]
6
ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองจีนบ่าย ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลโดย ::คณะทำงานด้านวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11  [18 กันยายน 2553]