สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 
   >> รวมสรุปบทเรียนจากการศึกษา - อบรม สัมมนา
 
ปี 2558
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.)
ข้อมูลโดย : นายสรวิชญ์ ชอบธรรม, และนายกำธร จิตรีขันธ์ [26 พฤษภาคม 2558]
2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ ๑๓
ข้อมูลโดย : นายอนุชิต โสภา [26 พฤษภาคม 2558]
3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อมูลโดย : นายเลอบุญ อุดมทรัพย์, และนายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล [06 พฤษภาคม 2558]
4
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ ๙
ข้อมูลโดย : นายภูมวิทย์ นรถสกุล, และคณะ [06 พฤษภาคม 2558]
5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ ๑๐
ข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.ท.อริยะ ถึงแสง, นายอุดม แก้วนุช, และนายสุนทร ปาจันทร์ [06 พฤษภาคม 2558]
6
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ ๑๑
ข้อมูลโดย : นายไตรทิพย์ มังกโรทัย, นายภิรมย์ แจ้งไสว, และนายสามารถ ศิวะพฤกษ์พงศ์  [06 พฤษภาคม 2558]
7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา
รุ่นที่ ๓

ข้อมูลโดย : นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล  [06 พฤษภาคม 2558]
8
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน" รุ่นที่ ๒
ข้อมูลโดย : นายชาตรี เขี้ยวแก้ว, และนายกิจจา โกจันทร์ [06 พฤษภาคม 2558]
9
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ ๑๒
ข้อมูลโดย : นายอนันต์ เจริญรัตน์, และนายวรชัย สุขผลธรรม [06 พฤษภาคม 2558]
10
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อมูลโดย :  นางสินอุดม อุดมคณานาท, นางวรรณา เข็มมาลากุล, นางวนิดา จิตสมัย, และนางนุจรี บางน้อย [06 พฤษภาคม 2558]
11
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจกันเขตชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์ [06 พฤษภาคม 2558]