สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 
   >> รวมสรุปบทเรียนจากการศึกษา - อบรม สัมมนา
 
ปี 2560
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
1
สัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายและเรียนรู้งานด้วยการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโดย : นางเสนาะ เพ็ชร์พราว นางสาวเอมอร ดีสุ่น และนายณัฐวุฒิ คำเหล็ก [ 27 สิงหาคม 2561]
2
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายขรรค์ชัย ไชยคง [ 27 สิงหาคม 2561]
3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
ข้อมูลโดย : นายกีรวิทย์ ศรสำราญ [ 27 สิงหาคม 2561]
4
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การศึกษาวางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reconnaissance Study report Vipada Sujittra
ข้อมูลโดย : นางสาววิภาดา วัยญฤทธิ์ และนางสาวสุจิตรา ตุลยานนท์ [ 27 สิงหาคม 2561]
5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ข้าราชพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23
ข้อมูลโดย : นางสาวศิริภรณ์ ธรรมศรางกูร [ 27 สิงหาคม 2561]
6
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ข้าราชพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20
ข้อมูลโดย : นายสิทธิวิช ดีศิริ [ 27 สิงหาคม 2561]
7
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับงานด้านธุรการ
ข้อมูลโดย : นางสิริรัตน์ เกตุไชโย และนางสาวนิภาพร ศรีคร้าม [ 27 สิงหาคม 2561]
8
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการจัดทำข้อมูลระบบชลประทานด้วยโปรแกรม ArcGIS

ข้อมูลโดย : นางสาววณิภา บัวยืน [ 24 เมษายน 2560]
9
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดทำระบบชลประทาน
ด้วยโปรแกรมรหัสเปิด (Quantum GIS)

ข้อมูลโดย : นางสาววณิภา บัวยืน [ 24 เมษายน 2560]
10

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ข้อมูลโดย : นายจารุกิตติ์ กิจวรวาญิช, นางสาวมีนรชา ไทยถาวร, นายวชิระ บุญตาม [ 24 เมษายน 2560]

11

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ข้อมูลโดย : นางสาวชนิดา รอดแตง และนางสาวธิติพร ฉายปรีชา [ 24 เมษายน 2560]

12
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการการ ระดับหัวหน้าฝ่าย
ข้อมูลโดย : นายก่อกนก พิณเนียม [ 24 เมษายน 2560]
13
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 1
ระบบสารสนเทศทางน้ำ

ข้อมูลโดย : นางสาววณิภา บัวยืน[ 24 เมษายน 2560]