สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 
   >> รวมสรุปบทเรียนจากการศึกษา - อบรม สัมมนา
 
ปี 2557
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน ที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลโดย : นายสรรค์ คล้ายสุบรรณ, และคณะ [17 กันยายน 2557]
2
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล
ข้อมูลโดย : นายจิตรเทพ เก้าพัฒนสกุล [17 กันยายน 2557]
3
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ข้อมูลโดย : นางนุจรี บางน้อย, และคณะ [17 กันยายน 2557]
4
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูลทักษะ ศักยภาพของผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชีของหน่อยเบิกจ่าย
ข้อมูลโดย : นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง, และคณะ  [17 กันยายน 2557]
5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม
ข้อมูลโดย : นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์, นายพิทักษ์ จันทร์อาหาร  [17 กันยายน 2557]
6
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร KM Facilitator รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท, นายอมรเดช ไม้อบเชย, นายจิตรเทพ เก้าพัฒนสกุล [17 กันยายน 2557]
7
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนภูมห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ช่วงที่ 2
ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย [17 กันยายน 2557]
8
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณของกรมชลประทาน

ข้อมูลโดย :  นางประจวบ พ่วงศรี, และคณะ [17 กันยายน 2557]
9
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 4
ข้อมูลโดย : นายปัจพล เพียรพานิช, และคณะ [17 กันยายน 2557]
10
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 4
ข้อมูลโดย : นายสกลธ์ นวลมีชื่อ, และคณะ [17 กันยายน 2557]
11
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร วิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วม (ขั้นต้น)
ข้อมูลโดย : นายกีรวิทย์ ศรสำราญ[17 กันยายน 2557]
12
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบบริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายชลประทาน
(Network File Service : NFS)

ข้อมูลโดย : นายกีรวิทย์ สาทรานุวัฒน์ [17 กันยายน 2557]
13
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ โปรแกรม Global Mapper เพื่อการชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายปิยราช ทุรันไธสง, และคณะ [17 กันยายน 2557]
14
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายพิศ นิลสุข [17 กันยายน 2557]
15
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการชลประทาน
ข้อมูลโดย : นางนุจรี บางน้อย [17 กันยายน 2557]
16
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท, และคณะ [17 กันยายน 2557]
17
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธสาสตร์
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย [17 กันยายน 2557]
18
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 3

ข้อมูลโดย : นายวสันต์ อินคำน้อย, นายอดิศักดิ์ ศุภสีมานนท์ [17 กันยายน 2557]
19
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร คอนกรีตพิเศษและเทคนิคการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
ข้อมูลโดย : นายวสันต์ อินคำน้อย [17 กันยายน 2557]
20
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องบุคลากรสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน
ข้อมูลโดย : นางวรรณา เข็มมาลากุล, และคณะ [17 กันยายน 2557]
21
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรความรู้การพัฒนาทักษะการถ่ายทอด รุ่นที่ 1
ข้อมูลโดย : นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ [7 กรกฏาคม 2557]
22
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ข้อมูลโดย : นายวิรัช สาทรานุวัฒน [7 กรกฏาคม 2557]
23
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2

ข้อมูลโดย : นางปณิธาน แพทย์รักษ์, นายพร้อมพงษ์ สุธงษา [7 กรกฏาคม 2557]
24
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรวิธีคิดกระบวนการระบบ (system Thinking) รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นายสรรค์ คล้ายสุบรรณ [7 กรกฏาคม 2557]
25
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย  [7 กรกฏาคม 2557]
26
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพิจารณาโครงการ
ข้อมูลโดย : นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์ [7 กรกฏาคม 2557]
27
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดคุณภาพน้ำ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ข้อมูลโดย : นายประสิทธิ์ มนต์เทวา, นายสืบพงษ์ นางาม [7 กรกฏาคม 2557]
28
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
Budget Information System (BIS)

ข้อมูลโดย : นางสุนีย์ ชาติเชื้อ, และคณะ[7 กรกฏาคม 2557]
29
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 4
ข้อมูลโดย : นายสนธยา จั่นบำรุง  [7 กรกฏาคม 2557]
30
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อมูลโดย : นายชนินทร์ ดำริห์สระน้อย, นายณัฐ ก้านทอง [7 กรกฏาคม 2557]
31
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเอกสารประเมินฝ่านส่งน้ำและบำรุงรักษา
ข้อมูลโดย : นายฉลาด พันธุ์ไพร, นายสุภชัย ยังพึ่ง [7 กรกฏาคม 2557]
32
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเพื่มทักษะและองค์ความรู้ด้ารการออกแบบ
ข้อมูลโดย : นายชนินทร์ ดำริห์สระน้อย [7 กรกฏาคม 2557]
33
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอองค์ความรู้ด้วยการเสริมความสามารถในการผลิต และสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอ
ข้อมูลโดย : นายสุพจน์ สุวรรณวิจิตร, นายมนตรี มณีวงษ์ [7 กรกฏาคม 2557]
34
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัตงานสำหรับนายช่างกลโครงการ
ข้อมูลโดย : นางขวัญเมือง ถากรงาม, นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว [7 กรกฏาคม 2557]
35
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับสำนักชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายธานี มีชัย, นายสุภชัย ยังพึ่ง [7 กรกฏาคม 2557]
36
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
ข้อมูลโดย : นางสาวชนกานต์ สุขสุนัย, และคณะ [7 กรกฏาคม 2557]
37
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่2
ข้อมูลโดย : นางกาญจนา สังขวรรณะ, นายบุญสนิท จอมชิตกล่ำ, นางพนาวัลย์ ผาสุก  [7 กรกฏาคม 2557]
38
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์และการรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
ข้อมูลโดย : นางสาวอนุสรา บูรณะจารุ, และคณะ [7 กรกฏาคม 2557]
39
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การการเขียนโครงการวิจัยด้านชลประทานเพื่อนกวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูลโดย : นายญัฐ ก้านทอง [22 เมษายน 2557]
40
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 1
ข้อมูลโดย : นายปิยราช ทุรันไธสง [22 เมษายน 2557]
41
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านพัสดุเบื่องต้น
ข้อมูลโดย : นางพนาวัลย์ ผาสุก, นางปรียารัตน์ รักวานิช, นางสาวศิรินันท์ เย็นภักดี [22 เมษายน 2557]
42
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านพัสดุเบื่องต้น
ข้อมูลโดย : นางพัฒนียา ขาวสะอาด, นางอำพันธ์ เหตุร่วง [22 เมษายน 2557]
43
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์โปรแกรม Global Mapper เพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นายทรงเกียรติ ขำทอง, และคณะ [22 เมษายน 2557]
44
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Managment)
ข้อมูลโดย : นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย, นางเสนาะ เพ็ชร์พราว [22 เมษายน 2557]
45
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 3
ข้อมูลโดย : นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญี, และคณะ [22 เมษายน 2557]
46
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร เทคนิคการจัดทำราคากลาง บริหารสัญญาและควบคุมงานด้านเครื่องกล
ข้อมูลโดย : นางขวัญเมือง ถากรงาม, นายอวยชัย แย้มสำรวล, นายไชยวัฒน์ บุญมาก[22 เมษายน 2557]
47
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานและการแก้ไขปัญหาพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (e-EP, GFMIS)
ข้อมูลโดย : นางณฐา สุทธนาวรกุล, และคณะ [22 เมษายน 2557]
48
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักสูตร การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท [18 กุมภาพันธ์ 2557]
49
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
ข้อมูลโดย : นายอมร นวลเพชร์, นายไพศาล ใจซื้อตรง, นางสาวชมรัฐติกุล สนิทนิตย์, นายภูมิวิทย์ นารถสกุล [18 กุมภาพันธ์ 2557]
50
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษารุ่นที่ 1-4
ข้อมูลโดย : นายชุมพล พูลสิน, นายสุเชาว์ ลิ้มอ๋อง, นายวิเชียร เข่งขยัน [18 กุมภาพันธ์ 2557]
51
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท และคณะ [18 กุมภาพันธ์ 2557]
52
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท [18 กุมภาพันธ์ 2557]
53
โครงการประชุมและเสวนาเพื่อถอดบทเรียนและศึกษาดูงานสำหรับนักสร้างสุของค์กรภาครัฐ (นสอ.)
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท [18 กุมภาพันธ์ 2557]
54
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท, นางสาวกัลยารัตน์ เตียงรัตน์, นางสมฤทัย ระเด่น, นางณฐา สุธนาวรกุล [18 กุมภาพันธ์ 2557]