สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 
   >> รวมสรุปบทเรียนจากการศึกษา - อบรม สัมมนา
 
ปี 2556
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การซ่อมบำรุงรักษารถแทรคเตอร์
ข้อมูลโดย : นางขวัญเมือง ถากรงาม, นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว [17 ตุลาคม 2556]
2
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของภาครัฐและแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมชลประทาน
ข้อมูลโดย : นางสุรินทร์ วรฤทธิ์, นางสาวรุ่งนภา ขันทอง [17 ตุลาคม 2556]
3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ ป.ป.ช.
ข้อมูลโดย : นายจิตรเทพ เก้าพัฒนสกุล, นายพิชา วงษาไฮ์, นายอาภากร สนิกะวาที, นายณรงค์ฤทธิ์ กุสี, นางสาวจิราภา สันติปัญญากุล [17 ตุลาคม 2556]
4
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 1
ข้อมูลโดย : นายสุวรรณ มณีกนกสกุล, นายสมใจ ศรีสุข, นางนุจรี บางน้อย [17 ตุลาคม 2556]
5
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภารกิจบำรุงรักษาทำนบดินหรือคันดินของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลโดย : นายสุพจน์ สุวรรณจิตร, นายพิทักษ์ จันทร์อาหาร, นายสรรค์ คล้ายสุบรรณ, นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์ [17 ตุลาคม 2556]
6
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ
ข้อมูลโดย : นายสุรเชฎฐ์ ศรีเรือง, นายมานิตย์ ฉายปรีชา [17 ตุลาคม 2556]
7
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย [17 ตุลาคม 2556]
8
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับสำนักชลประทาน 
ข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ สินธุวงษ์, นายเกียรติชัย สุรัตนากร [17 ตุลาคม 2556]
9
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญงานโดยวิธี AHP  
ข้อมูลโดย : นายศุภชัย มะพล [17 ตุลาคม 2556]
10
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลโดย : นายสรรค์ คล้ายสุบรรณ, นายปิยราช ทุรันไธสง [17 ตุลาคม 2556]
11
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นายช่างเครื่องกลโครงการ
ข้อมูลโดย : นายชาญ พรรณเทวี, นายประสิทธิ์ เสือทอง [17 ตุลาคม 2556]
12
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร K-Base Technology รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นางขวัญเมือง ถากรงาม [17 ตุลาคม 2556]
13
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลโดย : นายเลอบุญ อุดมทรัพย์, นายทรงเกียรติ ขำทอง, นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข [17 ตุลาคม 2556]
14
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลโดย : นายศราวุธ สากล, นางนุจรี บางน้อย, นายวิรัตน์ บุญช่วยเรืองชัย [17 ตุลาคม 2556]
15
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท และคณะ [17 ตุลาคม 2556]
16
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ข้อมูลโดย : นายศราวุธ ผลยิ่ง และคณะ [17 ตุลาคม 2556]
17
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับสูงรุ่นที่ 60
ข้อมูลโดย : นายชัยพร พรหมสุวรรณ [17 ตุลาคม 2556]
18
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอองค์ความรู้ด้วยโปรแกรม 3 มิติ รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย [17 ตุลาคม 2556]
19
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบสารสนเทภูมิศาสตร์ระดับเริ่มต้น
ข้อมูลโดย : นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์, นายชุมพล พูลสิน, นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย, นายชัยสิทธิ์ เจริญศิลป์ [17 ตุลาคม 2556]
20
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพของเครือข่ายองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่ 1)
ข้อมูลโดย : นางสินอุดม อุดมคณานาท [17 ตุลาคม 2556]
21
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานสู่ประชสคมอาเซียน
ข้อมูลโดย : นายไพศาล ใจซื้อตรง, นายศุภชัย มะพล, นายอนุสรณ์ เจริญผล, นายอมร นวลเพชร์ [17 ตุลาคม 2556]
22
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลโดย : นางสุชีลา ศรสำราญ, นางสินอุดม อุดมคณานาท, นางสาวจิราภา สันติปัญญากุล [17 กรกฎาคม 2556]
23
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน
ข้อมูลโดย : นางเสนาะ เพ็ชร์พราว, นางพวงอุไร อินทโชติ, นางวรรณา เข็มมาลากุล, นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง, นางสาวกัลยารัตน์ เตียงรัตน์ [17 กรกฎาคม 2556]
24
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Advance Coaching & Consulting
ข้อมูลโดย : นายสินอุดม อุดมคณานาท, นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ, นายเอนก จงไพบูลย์, นางปรียา บุสสา [17 กรกฎาคม 2556]
25
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การซ่อมบำรุงรักษารถขุด
ข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว [17 กรกฎาคม 2556]
26
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าของกรมชลประทานที่โอนถ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลโดย : นายอรรถวัฒน์ นามจันดี, นายศรีติ สิริเวชชะพันธ์, นายนพพร แสงนิน [17 กรกฎาคม 2556]
27
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สภาพธรณีวิทยาประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลโดย : นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์, นางสาวคนางค์ วงศ์เขื่อน [17 กรกฎาคม 2556]
28
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะนักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นายเลอบุญ อุดมทรัพย์, นางสินอุดม อุดมคณานาท, นายศุภชัย มะผล, นายชุมพล พูลสิน, นางประพีร์ อุมะวิชนี [29 เมษายน 2556]
29
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลโดย : นายพงพิพัฒน์ ยมเกิด, นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์ [29 เมษายน 2556]
30
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินสภาพเขื่อนด้วยวิธีทางสายตาและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน รุ่นที่ 2  
ข้อมูลโดย : นายสิงหา ผจงกิจการ, นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล [29 เมษายน 2556]
31
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ
ข้อมูลโดย : เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ [19 เมษายน 2556]
32
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 4
ข้อมูลโดย : นายสินอุดม อุดมคณานาท [27 มีนาคม 2556]
33
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน (AAR) รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นายสินอุดม อุดมคณานาท [27 มีนาคม 2556]
34
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนและการตรวจแก้หลังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ
ข้อมูลโดย : นางสาวเอมอร ดีสุ่น, นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข [27 มีนาคม 2556]
35
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและจรรยาข้าราชการกรมชลประทาน
ข้อมูลโดย :นางสมฤทัย ระเด่น, นางสาวกัลยารัตน์ เตียงรัตน์, นางปรียารัตน์ รักวานิช, นายพิชา วงษาไฮ [19 มีนาคม 2556]
36
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
ข้อมูลโดย : นายศุภชัย มะผล [19 มีนาคม 2556]
37
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดการเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ รุ่นที่ 1
ข้อมูลโดย : นายสินอุดม อุดมคณานาท [7 มีนาคม 2556]
38
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 2
ข้อมูลโดย : นางนุจรี บางน้อย, นางวรรณา เข็มมาลากุล, นางนิภา เอมสอาด, นางอัมพันธ์ เกตุร่วง, นางวนิดา จิตสมัย, นางพิสมัย แสงศร, นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง [7 มีนาคม 2556]