สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 
   >> รวมสรุปบทเรียนจากการศึกษา - อบรม สัมมนา
 
ปี 2555
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
1
อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ข้อมูลโดย : นายอิศรา เทียนสว่าง [8 สิงหาคม 2555]
2
อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการสำรวจทำแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ที่คาดว่าน้ำจะท่วม รุ่นที่ 1
ข้อมูลโดย : นายกฤษฎา ศรีสุทธา ส่วนวิศวกรรมบริหาร [7 สิงหาคม 2555]
3
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน
ข้อมูลโดย : นางสมชาย คณาประเสริฐกุล สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต [2 กรกฏาคม 2555]
4
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา [1]
ข้อมูลโดย : นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล, นายประสงค์ อินดนตรี, นายชวลิต เหล่าเรืองโรจน์ [2 กรกฏาคม 2555]
5
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา [2]
ข้อมูลโดย : นาสมชาย คณาประเสริฐกุล, นายเกียรติชัย สุรัตนากร, นายศุภชัย มะพล [2 กรกฏาคม 2555]
6
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำส่วนภูมิภาค
ข้อมูลโดย : นางสาวกาญจนา บุญสนอง สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ [2 กรกฏาคม 2555]
7
อบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลโดย : นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผอ.คบ.รังสิตใต้ [2 กรกฏาคม 2555]
8
อบรมหลักสูตรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายเกียรติชัย สุรัตนากร, นายวรวัฒน์ ผสมทรัพย์ [2 กรกฏาคม 2555]
9
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการน้ำ 
ข้อมูลโดย : นางสาวชมรัฐติกุล สนิทนิตย์ สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ [2 กรกฏาคม 2555]
10
อบรมหลักสูตร KM 
ข้อมูลโดย : นางขวัญเมือง ถากรงาม สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ [2 กรกฏาคม 2555]
11
ประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ 
ข้อมูลโดย : นายอนุรักษ์ มุสิกสวัสดิ์ สังกัดส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11 [2 กรกฏาคม 2555]
12
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 
ข้อมูลโดย : นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์ สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน [2 กรกฏาคม 2555]
13
อบรมหลักสูตรการคำนวนราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ และแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ข้อมูลโดย : นายภาคภูมิ แก้วคุณเมือง สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ [2 กรกฏาคม 2555]
14
อบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-GP) และการบริหารสัญญา
ข้อมูลโดย : นางสาวศิรินันท์ เย็นภักดี, นางจินตนา ปานศรี และนางเสาวลักษณ์ ทิพธารา [2 กรกฏาคม 2555]
15
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่
ข้อมูลโดย : นายพิชา วงษาไฮ สังกัดส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11 [2 กรกฏาคม 2555]
16
อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายพิทยา ลือกิจ สังกัดส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11 [2 กรกฏาคม 2555]
17
อบรมส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ
ข้อมูลโดย : นางยุพา คำหอม และนางวนิดา จิตสมัย สังกัดโครงการชลประทานสมุทรสาคร  [25 มิถุนายน 2555]
18
อบรมการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลโดย : นายประเจตน์ พลคชา ผวศ.ชป. 11 [25 พฤษภาคม 2555]
19
อบรมบรมหลักสูตร Web Online ระบบงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีแยกประเภท
ข้อมูลโดย : นางสุนีย์ เชื้อชาติ และนางดวงฤทัย เสือใหญ่ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11 [30 มีนาคม 2555]
20
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำ ฯ
ข้อมูลโดย : นายชูพงศ์ ทิพยอม  ฝชน.ชป. 11  [15 มีนาคม 2555]
21
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานช่วงที่ 3 ครั้งที่ 1 
ข้อมูลโดย : นายสมหมาย ม่วงใหม สังกัดส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11 [10 กุมภาพันธ์ 2555]