สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   >> รวมสรุปบทเรียนจากการศึกษา - อบรม สัมมนา
 
ปี 2554
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
1
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
ข้อมูลโดย : นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายสนธยา จั่นบำรุง นายช่างชลประทานอาวุโส
2
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
ข้อมูลโดย : นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
4
หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายสหะ อังสนันท์สุข วิศวกรชลประทานชำนาญงาน
             : นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร นายช่างชลประทานอาวุโส
             : นายสุรเชษฐ รงคพรรณ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน
5
หลักสูตร การประสัมพันธ์เชิงรุก
ข้อมูลโดย : นายสนธยา จั่นบำรุง นายช่างชลประทานอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร นายช่างชลประทานอาวุโส
6
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
ข้อมูลโดย : นายสนธยา จั่นบำรุง นายช่างชลประทานอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูล นายช่างชลประทานอาวุโส
             : นายสุรเชษฐ รงคพรรณ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน
             : นายวรพล เดชสุวรรณ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ
7
หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ข้อมูลโดย : นายอิศรา เทียนสว่าง นายช่างชลประทานชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
8
หลักสูตร การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และคณะ  [25 สิงหาคม 2554]
9
หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ด้วยระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ของสำนัก กพ.
ข้อมูลโดย : นายภาคภูมิ แก้วคุณเมือง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  [25 สิงหาคม 2554]
10
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อมูลโดย : นายกิตติศักดิ์ ภัคภาคิน, นายชาญชัย ศรีวิชัย, นายโอรส ใจเสมอ นายช่างชลประทานชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายยงยุทธ พลไกร นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด นายสุปัญญา กาญจนธีรวัฒน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายกัจฐพงศ์ เมืองเกตุ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายบุญเลิศ พันธุ์กล้วยหอม, นายอนุศักดิ์ ทองปรุง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นางสาวชนกกร เหมือนรอดดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายปิยราช ทุรันไธสง, นายวัลลภ บานไม่รู้โรย นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และนายเกียรติศักดิ์ ลายหงษ์ นายช่างสำรวจอาวุโส
             : นายอภิรัช จันทร์ประดับ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
11
หลักสูตร Web Online ระบบรับและนำส่ง
ข้อมูลโดย : นางสาวธันยพร นิยม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
12
หลักสูตร การกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเน็จตกทอดค้ำประกัน
ข้อมูลโดย : นางนุจรี บางน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
13
หลักสูตร การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ข้อมูลโดย : นางสมบูรณ์ อินทร์สุข พนักงานการเงินและบัญชี ส.3  [25 สิงห าคม 2554]
             : นางราตรี ปรีดานนท์ ช่างฝีมือสนาม ช. 2 ,นางลัดดา อ่อนสกล และนายวัลลภ ต่วนวิจิตร์ พนักงานพิมพ์ ส.1   [25 สิงหาคม 2554]
14
หลักสูตร การใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร เจ้าพนักงานอาวุโส และคณะ  [25 สิงหาคม 2554]
15
หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ศรีวิชัย นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายกิตติศักดิ์ ภัคภาคิน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายโอรส ใจเสมอ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายยงยุทธ พลไกร นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด นายสุปัญญา กาญจนธีรวัฒน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายกัจฐพงศ์ เมืองเกตุ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายภาคภูมิ แก้วคุณเมือง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายอนุศักดิ์ ทองปรุง นายบุญเลิศ พันธุ์กล้วยหอม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
             : นายอภิรัช จันทร์ประดับ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
16
หลักสูตร การใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร เจ้าพนักงานอาวุโส และคณะ  [25 สิงหาคม 2554]
17
หลักสูตร โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ข้อมูลโดย : นางนุจรี บางน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
18
หลักสูตร ระเบียบสวัสดิการภายในกรมชลประทาน
ข้อมูลโดย : นางนันทา อุปมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
             : นางนฤมล แก้วสอาด พนักงานบัญชีชั้น 3
             : นางสาวจาริณี นิลพฤกษ์ พนักงานบัญชีชั้น 3
19
หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กกทรอนิคส์ (e-GP)
ข้อมูลโดย : นางนงนุช ดีอ่วม เจ้าพนักงานชำนาญงาน นางสาวไพลิน ไม้ไพบูลย์ นักจัดการงานทั่วไป  [25 สิงหาคม 2554]
20
หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลโดย : นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
                : นางนันทา อุปมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
                : นางโชติรส ดวงแก้ว พนักงานรักษาคลอง
                : นางปรียา บุสสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                : นางเรณู บ่อพลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                : นางสำราญ สุขสุนัย พนักงานพิมพ์ ส.1
                : นางจิรพรรณ สิงหมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
21
หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
ข้อมูลโดย : นางจำเรียง กรเอี่ยม พนักงานพิมพ์ดีด ส.1  [25 สิงหาคม 2554]
             : นางลดาวัลย์ อ่อนสกล นางกาญจนา สังขวรรณะ พนักงานพิมพ์ดีด ส.1 [25 สิงหาคม 2554]
             : นางกานดา สมบูรณ์ผล นางรัชนี พุ่มบางป่า และนางพวงทอง การรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด ส.1 [25 สิงหาคม 2554]
22
หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
ข้อมูลโดย : นางกานดา สมบูรณ์ผล นางรัชนี พุ่มบางป่า และนางพวงทอง การรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด ส.1 [25 สิงหาคม 2554]
23
หลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ข้อมูลโดย : นายสุชาติ อินทร์ปรุง นายช่างชลประทานอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
24
หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า(Progressive Level)
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และคณะ  [25 สิงหาคม 2554]
25
หลักสูตร การดำเนินการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
ข้อมูลโดย : นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  [25 สิงหาคม 2554]
             : นางประจวบ พ่วงศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
26
หลักสูตร รูปแบบการใช้งานและการออกแบบเสาเข็มพืด(Sheet piles)
ข้อมูลโดย : นายสายชล ประดิษฐชัย นายช่างประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
27
หลักสูตร โครงการบริหารการเงินส่วนบุลคล หัวข้อ "เงินทองต้องใส่ใจ"
ข้อมูลโดย : นายวรชัย สุขผลธรรม วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
28
หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการควบคุมงาานก่อสร้า
ข้อมูลโดย : นายเพชรรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
                 : นายภาคภูมิ แก้วคุณเมือง นายช่างชลประทานปฏิบัติการ  [25 สิงหาคม 2554]
                
 : นายกีรวิทย์ ศรสำราญ นายช่างชลประทานชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
29
หลักสูตร การวิเคราะห์โครงการเชิงเศรษศาสตร์สำหรับวิศวกรชลประทานและสายงานสนับสนุน 
ข้อมูลโดย : นายเพชรรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
30
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำและการมีส่วนร่่วม 
ข้อมูลโดย : นายคงณัฐ จินดาวงษ์ และ นายสุรเชษฐ รงคพรรณ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน  [25 สิงหาคม 2554]
             : นายประวัติ ทรัพย์ประเสริฐ นายช่างชลประทานชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
31
หลักสูตร การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ 
ข้อมูลโดย : นายธีรชาติ พันธุ์หอม วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
32
หลักสูตร การตรวจวัดระดับน้ำ ระยะเปิดบานประตูและควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายระยะไกล(SCADA) 
ข้อมูลโดย : นายประวัติ ทรัพย์ประเสริฐ นายช่างชลประทานชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
33
หลักสูตร การใช้งานระบบ SCADA และ Telemetering 
ข้อมูลโดย : นายสิงหา ผจงกิจการ วิศวกรชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
34
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณ PMQA ต่อเนื่อง(Retreat) 
ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
35
หลักสูตร การพัฒนาโค้งปฏิบัติการของอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Rule Curve) น้ำหลากและควบคุมคุณภาพน้ำ 
ข้อมูลโดย : นายสิงหา ผจงกิจการ วิศวกรประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
36
หลักสูตร การเขียนโมเดล 3 มิติ เพื่อการนำเสนองานชลประทานด้วยโปรแกรม Sketch up  
ข้อมูลโดย : นายสิงหา ผจงกิจการ วิศวกรชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
37
หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม MINITAB เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติในงานวิจัยด้านชลประทาน
ข้อมูลโดย : นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ นายช่างชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
38
หลักสูตร การนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง 
ข้อมูลโดย : นายณัฐพงศ์ ศิริโภค นายช่างชลประทานอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
39
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลโดย : นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
40
หลักสูตร การวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อมูลโดย : นายสมคิด ศิริรูป วิศวกรชลประทานชำนาญการ  [25 สิงหาคม 2554]
41
หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN สำหรับหน่วยงานส่วนขยาย  
ข้อมูลโดย : นายประสิทธิ์ เสือทอง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
42
หลักสูตร การพัฒนาเว็บคลังความรู้ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม Joomla  
ข้อมูลโดย : นางขวัญเมือง ถากรงาม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
43
หลักสูตร การจัดการฐาานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2003 [25 สิงหาคม 2554]
ข้อมูลโดย : นายสมคิด ศิริรูป วิศวกรชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
             : นางขวัญเมือง ถากรงาม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  [25 สิงหาคม 2554]
                 
: นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส  [25 สิงหาคม 2554]
44
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ๕ ภูมิภาค  
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร และคณะ  [8 สิงหาคม 2554]